Dziennik nr 181 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzelek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 27 listopada 2006 r.

Nr 181

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4221

nr XXXIV/263/2004 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Swarzędz

 
4222

nr XLVII/349/2005 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 października 2005 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej planu sieci szkól podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Swarzędz

 
4223

nr XLVII/357/2005 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 października 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie miasta Swarzędza

 
4224

nr XLVII/358/2005 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 października 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kobylnica

 
4225

nr XLVII/359/2005 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 października 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Łowęcin

 
4226

nr XLVII/360/2005 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 października 2005 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Paczkowo

 
4227

nr LIV/401/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gruszczyna

 
4228

nr LIV/402/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Kruszewnia

 
4229

nr LIV/403/2006 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Zalasewo

 
4230

nr XL/36/2006 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 września 2006 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
4231

nr XL/42/2006 Rady Gminy Gizałki z dnia 21 września 2006 r. w sprawie zaliczenia dróg go kategorii dróg gminnych

 
4232

nr LIII/373/2006 Rady Miejskiej w Kole z dnia 26 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Miasta Koła dla przeprowadzenia wyborów do Rady Miejskiej w Kole, Rady Powiatu Kolskiego i Sejmiku Województwa Wielkopolskiego oraz wyboru Burmistrza Miasta Koła w 2006 r

 
4233

nr XLIX/368/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze wsi Garbatka, Ruda - obręb Gościejewo oraz w rejonie ul. Rolnej w Rogoźnie

 
4234

nr XLIX/369/2006 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 27 września 2006 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Rogoźno na lata 2006 - 2010

 
4235

nr XXXVI/321/06 Rady Gminy Wągrowiec z dnia 27 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w należnościach pieniężnych przypadających Gminie Wągrowiec lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz określenia organów do tego uprawnionych

 
4236

nr LI/289/06 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 września 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych przypadających Gminie Kaźmierz oraz jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, udzielania innych ulg w spłacie tych należności oraz określenie organów do tego uprawnionych

 
4237

nr LI/293/06 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Kaźmierz

 
4238

nr XL/279/06 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 28 września 2006 r. w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 
4239

nr XXVII/140/2006 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Rozdrażew

 
4240

nr XXXVI/206/06 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 29 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 
4241

nr XXXV/215/06 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 września 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w Karczewie, działka nr ewid. 13

 
4242

nr XLII/304/06 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 29 września 2006 r. w sprawie określenia zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organu do tego uprawnionego

 
4243

nr XLII/305/06 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 29 września 2006 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Kobyla Góra w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Rady m. st. Warszawy i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku

 
4244

nr XL/182/2006 Rady Gminy Kotlin z dnia 29 września 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz wskazania organu do tego uprawnionego

 
4245

nr XXXV/291/2006 Rady Gminy Łubowo z dnia 29 września 2006 r. w sprawie zmiany regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Łubowo

 
4246

nr XLIX/470/2006 Rady Gminy Rokietnica z dnia 20 października 2006 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnianych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Rokietnica

 
4247

nr XLIX/480/2006 Rady Gminy Rokietnica z dnia 20 października 2006 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/281/2005 w sprawie "Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 27.11.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 21.09.2012 - 09:40