Dziennik nr 182 2003

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 26 listopada 2003 r.

Nr 182

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3388

nr XIV/104/03 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 18 lipca 2003 roku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości przedsiębiorców, którzy zwiększyli zatrudnienie tworząc nowe stanowiska pracy na terenie gminy Oborniki i określenia warunków udzielania pomocy w formie zwolnienia

 
3389

nr VIII/70/03 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 19 września 2003 roku w sprawie opłaty administracyjnej za wydanie wypisu i wyrysu ze studium lub planu zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Witkowo

 
3390

nr XII/72/2003 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 25 września 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej na terenie Gminy Kępno oraz sposobu jej poboru

 
3391

nr XVI/119/2003 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 września 2003 roku w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, poboru opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
3392

nr XIII/49/03 Rady Gminy Bralin z dnia 9 października 2003 roku w sprawie zaliczenia dróg na obszarze miejscowości Bralin do dróg gminnych

 
3393

nr IX/32/03 Rady Gminy Lipka z dnia 16 października 2003 roku w sprawie określenia trybu udzielania dotacji celowych podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zadania zleconego

 
3394

nr XVI/90/03 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 października 2003 roku w sprawie ustalenia liczby przeznaczonych do wydania w 2003 roku nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na obszarze Miasta i Gminy Buk

 
3395

nr IX/78/2003 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 października 2003 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa

 
3396

nr IX/79/2003 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 października 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 
3397

nr IX/80/2003 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 października 2003 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji w sprawie zmiany granic jednostek pomocniczych miasta Koźmin Wielkopolski

 
3398

nr IX/81/2003 Rady Miejskiej w Koźminie Wielkopolskim z dnia 28 października 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 
3399

nr XII/164/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2003 roku w sprawie ustalania zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata

 
3400

nr XII/170/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 października 2003 roku w sprawie zmiany uchwały nr X/140/2003 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 lipca 2003 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy - Miasto Ostrów Wielkopolski

 
3401

nr XII/72/2003 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 29 października 2003 roku w sprawie nadania nazw ulicom na terenie Sołectwa Michorzewo

 
3402

nr XIV/64/03 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 października 2003 roku w sprawie uchylenia uchwały nr X/44/03 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie zatwierdzenia Zarządzenia nr 44/03 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie zakazu poboru wody

 
3403

nr XVII/138/2003 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 30 października 2003 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Obornikach do wydawania decyzji administracyjnych w zakresie zadań zleconych w sprawach pomocy społecznej

 
3404

nr VIII/90/03 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 6 listopada 2003 roku w sprawie zmian w Statucie Gminy Lubasz

 
3405

nr VIII/96/03 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 6 listopada 2003 roku w sprawie zmiany treści załącznika nr 1 do uchwały nr XXXVI/275/98 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 24 lutego 1998 roku w sprawie przyjęcia zasad zbywania nieruchomości stanowiących własność mienia komunalnego Gminy Lubasz

 


INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3406

informacja z dnia 7 listopada 2003 roku o decyzji w sprawie odmowy zatwierdzenia taryfy dla Sydkraft Term sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3407

nr OPO-820/973-A/11/2002/I/JP z dnia 14 listopada 2003 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Agencję Nieruchomości Rolnych z siedzibą w Warszawie, Oddział Terenowy w Poznaniu

 


OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W LESZNIE

 
3408

z dnia 17 listopada 2003 roku o wynikach głosowania i wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Poniecu i Rady Miejskiej Borku Wielkopolskiego

 
3409

z dnia 17 listopada 2003 roku o wynikach głosowania i wynikach przedterminowych wyborów wójta Gminy Granowo

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 26.11.2003
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 10:14