Dziennik nr 195 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 listopada 2009 r.

Nr 195

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3351

nr XXXIII/223/09 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 września 2009 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminy Trzcianka

 
3352

nr XXVII/143/09 Rady Gminy Tarnówka z dnia 25 września 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Tarnówka, zasad zwalniania od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela

 
3353

nr XXXI/154/2009 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

 
3354

nr XXXI/155/2009 Rady Gminy Miasteczko Krajeńskie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie rocznej stawki podatku od nieruchomości

 


SPRAWOZDANIE

 
3355

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kępno za 2008 rok

 
3356

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Mieleszyn za rok 2008

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 16.11.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 09:25