Dziennik nr 196 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 listopada 2009r.

Nr 196

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3357

nr XXVIII/288/09 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych

 
3358

nr XXXII/193/09 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 sierpnia 2009r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu najmu za lokale użytkowe

 
3359

nr XIX/162/09 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żerkowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 
3360

nr XXXII/344/09 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 września 2009 r. w sprawie podatku od nieruchomości na 2010 rok

 
3361

nr XXXII/345/09 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta Kościana na 2010 r.

 
3362

nr XXXII/352/09 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania nazw osiedlom

 
3363

nr 345/XL/09 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy Śrem dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół

 
3364

nr 354/XL/09 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 września 2009 r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w gminie Śrem

 
3365

nr XXXIII/545/09 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ustalenia liczby nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką na terenie Gminy Środa Wielkopolska

 
3366

nr XXV/147/09 Rady Gminy Dominowo z dnia 29 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa

 
3367

nr XXV/148/09 Rady Gminy Dominowo z dnia 29 września 2009 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Dominowo

 
3368

nr XXV/149/09 Rady Gminy Dominowo z dnia 29 września 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych dla dyrektorów, wicedyrektorów oraz nauczycieli pełniących inne stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dominowo

 
3369

nr XLVIII/338/09 Rady Gminy Duszniki z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2008 r. Nr XXXVI/233/08 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Ceradz Dolny

 
3370

nr XLIII/263/09 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 września 2009r.w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

 
3371

nr XLIII/264/09 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 29 września 2009r.w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli, wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, zespołów przedszkolnych, punktów przedszkolnych oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Buk przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie

 


SPRAWOZDANIE

 
3372

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Oborniki 2008 roku

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 16.11.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 09:21