Dziennik nr 20 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 lutego 2007 r.

Nr 20

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ROZPORZĄDZENIE

 


DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W POZNANIU

 
506

z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
507

nr II/10/2007 Rady Gminy Rychtal z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Rychtal

 
508

nr III/18/06 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia Regulamin u określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania w 2007 roku

 
509

nr III/44/2006 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania dodatku za wysługę lat, za warunki pracy oraz dodatków: funkcyjnego, motywacyjnego, mieszkaniowego oraz regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach prowadzonych przez gminę Jarocin na okres od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

 
510

nr IV/21/06 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie opłaty targowej

 
511

nr IV/25/2006 Rady Miejskiej w Nowym Tomyślu z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Nowy Tomyśl na rok 2007

 
512

nr III/36/2006 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu w rejonie ul. Torowej

 
513

nr V/26/07 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy

 
514

nr IV/51/2007 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Jarocin na lata 2005-2009

 
515

nr IV/56/2007 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wynagrodzenia za inkaso

 
516

nr VI/35/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Mosinie

 
517

nr VI/36/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Radzewiczach

 
518

nr VI/37/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Radzewiczach

 


UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
519

nr V/25/07 z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2007

 
520

nr V/30/07 z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany Statutu Województwa Wielkopolskiego

 


POROZUMIENIA

 
521

zawarte w dniu 2 stycznia 2007 r. pomiędzy Powiatem Krotoszyńskim a Powiatem Ostrowskim w sprawie zapewnienia doradztwa metodycznego dla nauczycieli

 
522

zawarte w dniu 2 stycznia 2007 r. pomiędzy Powiatem Rawickim a gminą Pakosław w sprawie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 
523

zawarte w dniu 24 stycznia 2007 r. pomiędzy Powiatem Rawickim a gminą Miejska Górka w sprawie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 
524

zawarte w dniu 25 stycznia 2007 r. pomiędzy Powiatem Rawickim a gminą Bojanowo w sprawie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 
525

zawarte w dniu 30 stycznia 2007 r. pomiędzy Powiatem Rawickim a gminą Jutrosin w sprawie zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

 


SPRAWOZDANIA STAROSTÓW

 
526

sprawozdanie Starosty Konińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2006

 
527

sprawozdanie Starosty Rawickiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2006

 
528

sprawozdanie Starosty Grodziskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2006 roku

 


WYROK

 
529

wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego z Poznaniu z dnia 29 listopada 2006 r. sygn. akt I SA/Po 780/06 w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Koninie na uchwałę Nr 559 Rady Miasta Konina z dnia 30 listopada 2005 r.

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LESZNIE

 
530

z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Miejskiej w Śremie

 

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 16.02.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.09.2012 - 13:25