Dziennik nr 20 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 12 lutego 2009 r.

Nr 20

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
312

nr XXVI/398/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2008 r. w sprawie przyjęcia Programu zapobiegającego bezdomności zwierząt na terenie Kalisza

 
313

nr XXVI/400/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 września 2008 r. w sprawie postępowania na terenie miasta Kalisza ze zwierzętami dzikimi, nadmiernie agresywnymi lub rannymi

 
314

nr XXII/149/2008 Rady Gminy Kwilcz z dnia 24 listopada 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Kwilcz: Prusim, dz. nr ewid. 151; przeznaczenie zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

 
315

nr X/82/08 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokości oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
316

nr XXII/129/2008 Rady Gminy Perzów z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
317

nr XXV/363/2008 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej

 
318

nr XXV/365/2008 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cennika i zasad korzystania z Pływalni Miejskiej w Środzie Wlkp.

 
319

nr XXI/175/2008 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw w szkołach prowadzonych przez Gminę Opalenica na rok 2009

 
320

nr XXI/176/2008 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w 2009 r. w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Opalenica

 
321

nr XXI/181/2008 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 19 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu Gminy Opalenica na 2009 rok

 
322

nr XXX/459/2008 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Kalisza

 
323

nr XXVIII/318/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIV/244/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 listopada 2004 w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych

 
324

nr XXVIII/321/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia w Lesznie Strefy Płatnego Parkowania

 
325

nr XXVIII/323/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

 
326

nr XXVIII/324/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli

 
327

nr XXVIII/325/2008 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta Leszna na rok 2009

 
328

nr XXVII/162/2008 Rady Miasta Luboń z dnia 30 grudnia 2008r. W sprawie nadania nazwy ulicy w Luboniu

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
329

nr XXIX/177/2008 Rady Powiatu Wolsztyńskiego z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wolsztyńskiego

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
330

nr OPO-4210-1(2)/2008/300/VI/JP z dnia 28 stycznia 2009 r. zatwierdzająca dokonaną przez Sydkraft Złotów sp. z o.o. zmianę taryfy dotyczącą cen i stawek opłat w zakresie wytwarzania oraz przesyłania i dystrybucji ciepła

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 20.02.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.07.2012 - 08:40