Dziennik nr 204 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 24 listopada 2009 r.

Nr 204

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3500

nr XXV/196/09 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 25 września 2009 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Dobra w latach 2009 - 2015

 
3501

nr 151/09 Rady Gminy Rzgów z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 140/09 Rady Gminy Rzgów z dnia 26.06.2009 r. w sprawie "Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Rzgów"

 
3502

nr 153/09 Rady Gminy Rzgów z dnia 28 września 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 137/05 Rady Gminy Rzgów z dnia 30.03.2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
3503

nr XXIX/240/09 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 29 września 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego

 
3504

nr XXXII/245/2009 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 września 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego dróg gminnych

 
3505

nr XXXII/246/2009 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 29 września 2009 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji udzielonych dla przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Wronki przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie

 
3506

nr XXX/200/09 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 września 2009 r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Lwówek na lata 2009 - 2012"

 
3507

nr XXX/206/09 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Lwówek

 
3508

nr XXXIX/212/2009 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Golina

 
3509

nr XXXV/186/09 Rady Gminy Słupca z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

 
3510

nr 265/XXIX/09 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 września 2009 r. w sprawie: ustalenia rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz dla innych stanowisk w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślesin

 
3511

nr 267/XXIX/09 Rady Miejskiej Gminy Ślesin z dnia 30 września 2009 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 
3512

nr XXIX/302/09 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 6 października 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminów korzystania z obiektów i urządzeń sportowych Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kleczewie

 


ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
3513

nr KN.I-4.0911-64/09 z dnia 26 października 2009 r. orzekające częściową nieważność uchwały nr XXX/206/2009 Rady Miejskiej w Lwówku z dnia 30 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Lwówek

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 24.11.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 08:52