Dziennik nr 207 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 26 listopada 2009 r.

Nr 207

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
3552

nr 305/XLIII/2009 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 września 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących w roku 2010 i zwolnień w tym podatku

 
3553

nr 306/XLIII/2009 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 września 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok

 
3554

nr 312/XLIII/2009 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg w miejscowościach: Bolechówko i Potasze do kategorii dróg gminnych

 
3555

nr 313/XLIII/2009 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg w miejscowości Czerwonak do kategorii dróg gminnych

 
3556

nr 314/XLIII/2009 Rady Gminy Czerwonak z dnia 17 września 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg powiatowych na terenie Gminy Czerwonak do kategorii dróg gminnych

 
3557

nr XXXVII/220/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 
3558

nr XXXVII/221/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 września 2009 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 
3559

nr XXXVII/222/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 września 2009 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie miasta i gminy Dolsk

 
3560

nr XXXVII/223/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 września 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Dolsk

 
3561

nr XXXVII/225/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 września 2009 r. w sprawie ustalenia sieci i granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Dolsk

 
3562

nr XXXVII/226/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 23 września 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Dolsk

 
3563

nr 511 Rady Miasta Konina z dnia 23 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ulicy Żeglarskiej

 
3564

nr 512 Rady Miasta Konina z dnia 23 września 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina obejmującego tereny ośrodka wypoczynkowego przy jeziorze Pątnowskim

 
3565

nr XLI/213/09 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 września w sprawie szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, szczegółowych zasad zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązku wymiaru godzin dydaktycznych i opiekuńczych oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin niektórych nauczycieli szkół i przedszkoli

 
3566

nr XLI/218/09 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 28 września 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych " Moje boisko - Orlik 2012" w Kazimierzu

 
3567

nr XLI/299/2009 Rady Gminy Rokietnica z dnia 28 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Bytkowo, Gmina Rokietnica

 
3568

nr XLIII/326/2009 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy urzędowej ulicy dla miejscowości Kamionna

 
3569

nr XLIII/330/2009 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 29 września 2009 r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach i szkołach dla których organem prowadzącym jest gmina Międzychód

 
3570

nr XXIX/271/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca posiadający lub ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
3571

nr XXIX/272/2009 Rady Miejskiej Gminy Stęszew z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi Stęszew - Trzebaw do kategorii dróg gminnych

 
3572

nr XXI/168/2009 Rady Gminy Miedzichowo z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmiany Regulaminu określającego wysokość stawek dodatków motywacyjnych, funkcyjnych, za wysługę lat, za warunki pracy oraz szczegółowe warunki przyznawania tych dodatków a także szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Miedzichowo

 
3573

nr XXVII/200/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 6 października 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli o uprawnieniach szkół publicznych

 
3574

nr XXVII/201/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 6 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 
3575

nr XXVII/202/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 6 października 2009 r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2010 rok

 
3576

nr XXVII/203/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 6 października 2009 r. w sprawie stawek opłaty targowej na 2010 rok

 
3577

nr XXVII/204/09 Rady Miejskiej w Miłosławiu z dnia 6 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

 
3578

nr XXXIV/331/2009 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 24 września 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kaliskiego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 
3579

nr XXXIV/334/2009 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 24 września 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi gminnej nr 674160P Piotrów - Pruszków do kategorii dróg powiatowych

 
3580

nr XXXIV/335/2009 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 24 września 2009 r. w sprawie pozbawienia drogi powiatowej nr 4601 P kategorii dróg powiatowych

 
3581

nr XXXIV/338/2009 Rady Powiatu Kaliskiego z dnia 24 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Kaliskiego lub powiatowych osób prawnych

 


UCHWAŁA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO

 
3582

nr 10/2009 Zgromadzenia Związku Międzygminnego " Koniński Region Komunalny" z dnia 9 września 2009 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania należności Związku Międzygminnego " Koniński Region Komunalny" do którego nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także wskazania organów lub osób do tego uprawnionych

 


OBWIESZCZENIA KOMISARZY WYBORCZYCH

 
3583

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Kaliszu z dnia 26 października 2009 r. o wynikach przedterminowych wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Żerków przeprowadzonych w dniu 25 października 2009 r.

 
3584

obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Pile z dnia 26 października 2009 r. o wynikach przedterminowych wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Szamotuły przeprowadzonych w dniu 25 października 2009 r.

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 26.11.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 11.07.2012 - 08:40