Dziennik nr 224 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 15 grudnia 2009 r.

Nr 224

 

TREŚĆ
Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

 
3885

nr XXXII/148/09 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 30 września 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa dróg gminnych na terenie Gminy Kawęczyn

 
3886

nr 345/09 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej na terenie miasta

 
3887

nr 348/2009 Rady Miejskiej w Kłodawie z dnia 30 września 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Kłodawa

 
3888

nr XXVI/198/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Zaniemyśl należącej do Porozumienie Międzygminnego w Jarocinie zawartego w dniu 7 października 2008 r.

 
3889

nr XXVI/199/2009 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 19 października 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
3890

nr XLII/220/09 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 21 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok

 
3891

nr XLII/221/09 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

 
3892

nr XLII/222/09 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 21 października 2009 r. w sprawie opłaty targowej

 
3893

nr XLII/223/09 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorcą ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Kaźmierz

 
3894

nr XLII/224/09 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 21 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kaźmierz

 
3895

nr XLIV/336/2009 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 21 października 2009 r. w sprawie: podatku od nieruchomości położonych na obszarze gminy Międzychód

 
3896

nr XLIV/337/2009 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 21 października 2009 r. w sprawie: stawki opłaty miejscowej

 
3897

nr XXXVII/234/09 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27października 2009 r. w sprawie: regulaminu targowisk w Sierakowie

 
3898

nr XXXVII/235/09 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 października 2009 r. w sprawie: opłaty targowej

 
3899

nr XXXVII/236/09 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 października 2009 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy położonej na terenie gminy Sieraków

 
3900

nr XXXVII/238/09 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 października 2009 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XVII/118/08 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie: określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 
3901

nr XXXVII/239/09 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 27 października 2009 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród nauczycielom ze specjalnego funduszu za ich osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze

 
3902

nr XLVI/357/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 października 2009 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalenia stawek dotacji oraz zakresu i trybu kontroli wykorzystania dotacji udzielonej dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół zakładanych i prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej Koło przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrowie

 
3903

nr XLVI/365/2009 Rady Miejskiej w Kole z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
3904

nr 541 Rady Miasta Konina z dnia 28 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 
3905

nr 542 Rady Miasta Konina z dnia 28 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 
3906

nr 543 Rady Miasta Konina z dnia 28 października 2009 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

 
3907

nr 549 Rady Miasta Konina z dnia 28 października 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 166 Rady Miasta Konina z dnia 24 października 2007 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Konina przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych

 
3908

nr 550 Rady Miasta Konina z dnia 28 października 2009 r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Miasto Konin

 
3909

nr 551 Rady Miasta Konina z dnia 28 października 2009 r. w sprawie wyznaczenia na terenie Miasta Konina dodatkowych miejsc przeznaczonych do użytku publicznego, jako strefy wolne od dymu tytoniowego

 
3910

nr XXXIV/214/09 Rady Gminy Strzałkowe z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
3911

 

nr XXXIV/215/09 Rady Gminy Strzałkowo z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 

UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
3912

nr XXXIII/179/09 Rady Powiatu w Pleszewie z dnia 28 września 2009 r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu pleszewskiego

 
3913

nr XLII/229/09 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 29 października 32009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Jarocinie

 

POROZUMIENIE

 
3914

z dnia 30 października 2009 r. zawarte pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Wielkopolskim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w Poznaniu w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu administracji rządowej związanych z realizacją inwestycji w zakresie dróg publicznych krajowych y i wojewódzkich

 

INFORMACJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
3915

nr PCC/51-ZTO-A/263/W/OPO/2009/AJ z 10 listopada 2009 r. w sprawie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej - Konin sp. z o. o. z siedziba w Koninie

 
3916

informacja w sprawie zmiany koncesji dla przedsiębiorcy: RWĘ Polska Contracting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 15.12.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 16.09.2013 - 10:52