Dziennik nr 24 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 22 lutego 2007 r.

Nr 24

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
607

nr IV/22/2006 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Suchym Lesie

 
608

nr IV/26/2006 Rady Gminy Suchy Las z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień od podatku od nieruchomości

 
609

nr V/39/07 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Oborniki w roku 2007

 
610

nr V/40/07 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Oborniki w roku 2007

 
611

nr VI/25/2007 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez gminę Wronki

 
612

nr VI/28/2007 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z targowiska miejskiego we Wronkach

 
613

nr VI/32/2007 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 25 stycznia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, a także określenia organów do tego uprawnionych

 
614

nr V/32/2007 Rady Miasta Gniezna z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia na terenie miasta Gniezna poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
615

nr V/35/2007 Rady Miasta Gniezna z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zwolnienia od opłaty stałej za zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
616

nr V/42/2007 Rady Miasta Gniezna z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/207/2004 Rady Miasta Gniezna z dnia 26 marca 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży na rzecz użytkowników wieczystych prawa własności gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe, stanowiące własność miasta Gniezna

 
617

nr V/30/2007 Rady Gminy Rokietnica z dnia 1 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rokietnica na rok 2007

 
618

nr VI/38/2007 Rady Miasta Luboń z dnia 5 lutego 2007 r. w sprawie nadania nazwy ulicy

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
619

nr IV/34/07 Rady Powiatu Jarocińskiego z dnia 24 stycznia 2007 r. w sprawie określenia zasad zbycia, oddania w dzierżawę, najem oraz użyczenie aktywów trwałych Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Jarocinie

 
620

nr IV/22/2007 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego

 
621

nr IV/30/2007 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Grodziski w roku 2007

 
622

nr IV/30/2007 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/189/2005 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 22 września 2005 r. w sprawie sprawowania mecenatu nad zabytkami, wpisanymi do rejestru zabytków. prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Ochrony zabytków w Poznaniu, znajdującymi się na terenie Powiatu Średzkiego, a nie będącymi własnością Powiatu Średzkiego

 
623

nr IV/24/2007 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw

 
624

nr IV/25/2007 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 
625

nr V/31/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej w rodzinie zastępczej

 
626

nr V/35/2007 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy "Ordynacja podatkowa" oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 


SPRAWOZDANIA STAROSTÓW

 
627

sprawozdanie Starosty Międzychodzkiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2006

 
628

sprawozdanie Starosty Złotowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2006

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 22.02.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.09.2012 - 13:17