Dziennik nr 248 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 17 grudnia 2008 r.

Nr 248

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
4443

nr XX/203/2008 Rady Gminy Stęszew z dnia 29 września 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa naturalnego obejmującego działki nr ewid. 53/2 obręb Tomiczki i 17/1 obręb Jeziorki

 
4444

nr XXIV/179/2008 Rady Gminy Przemęt z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

 
4445

nr XXIV/180/2008 Rady Gminy Przemęt z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
4446

nr XXIV/181/2008 Rady Gminy Przemęt z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako podstawę obliczenia podatku rolnego

 
4447

nr XXIV/182/2008 Rady Gminy Przemęt z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 
4448

nr XXIV/183/2008 Rady Gminy Przemęt z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia miejscowości, w których pobiera się opłatę miejscową i określenia wysokości opłaty miejscowej

 
4449

nr XXIV/185/2008 Rady Gminy Przemęt z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/327/05 Rady Gminy Przemęt z dnia 18 listopada 2005 r w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji

 
4450

nr XXIV/186/2008 Rady Gminy Przemęt z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
4451

nr XXIV/191/2008 Rady Gminy Przemęt z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego

 
4452

nr XXIV/193/2008 Rady Gminy Przemęt z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Mochy

 
4453

nr XXVI/165/08 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych na 2009 rok

 
4454

nr XXVI/166/08 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie podatku od nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Sieraków

 
4455

nr XXVI/167/08 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2009 rok

 
4456

nr XXVI/168/08 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/240/05 z dnia 28.10.2005 r. w sprawie: wzorów formularzy deklaracji i informacji w podatku od nieruchomości, rolnym i leśnym

 
4457

nr XXVI/170/08 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowie do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 
4458

nr XXVI/178/08 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie przyjęcia "Programu Opieki Nad Zabytkami dla Gminy Sieraków na lata 2008-2011"

 
4459

nr XX/130/08 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze gminy Pakosław

 
4460

nr XX/133/08 Rady Gminy Pakosław z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pakosławiu

 
4461

nr XXIII/208/08 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w obrębie Stwolna

 
4462

nr XXIII/212/08 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2009 rok

 
4463

nr XXIII/213/08 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie podwyższenia na 2008 rok minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Rawicz

 
4464

nr XXIII/214/08 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - Dziennym Domu Pomocy Społecznej w Rawiczu

 
4465

nr XXII/157/08 Rady Gminy Siedlec z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie dodatku mieszkaniowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Siedlec

 
4466

nr XXII/162/08 Rady Gminy Siedlec z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjętej jako odstawę do obliczania podatku rolnego na rok 2009

 


UCHWAŁA ZARZĄDU POWIATU

 
4467

nr 67/377/08 Zarządu Powiatu Rawickiego z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu rawickiego w roku 2009

 


ZARZĄDZENIE STAROSTY PLESZEWSKIEGO

 
4468

zarządzenie nr 34/08 Starosty Pleszewskiego z dnia 8 grudnia 2008 r. w sprawie: średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańców w domach pomocy społecznej oraz wychowanków w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2009 roku

 


OGŁOSZENIE STAROSTY SZAMOTULSKIEGO

 
4469

ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie projektu operatu opisowo - kartograficznego miasta Pniewy pow. szamotulski

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 17.12.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 19.07.2012 - 10:13