Dziennik nr 26 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 26 lutego 2007 r.

Nr 26

 

TREŚĆ
Poz.:

UCHWAŁY RAD GMIN

 
650

nr XXXX/298/2006 Rady Gminy Gniezno z dnia 25 października 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów z mieszkaniowej we wsi Wełnica-część działki nr 169

 
651

nr III/26/2006 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zasad i trybu ustalania oraz poboru opłat za usługi opiekuńcze świadczone przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jak również warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat

 
652

nr III/17/2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie nadania nazwy ulicy drodze wewnętrznej w miejscowości Włoszakowice oraz nadania nazwy terenom w Dominicach

 
653

nr IV/13/2006 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania należnych dodatków nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Kraszewice

 
654

nr IV/19/2006 Rady Gminy w Kraszewicach z dnia 29 grudnia 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zwrotu wydatków za świadczone usługi na terenie gminy Kraszewice

 
655

nr IV/19/2007 Rady Gminy Kotlin z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2007

 
656

nr III/13/06 Rady Gminy Przygodzice z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przygodzice na 2007 rok

 
657

nr IV/41/2007 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr II/16/2006 z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnienia gruntów, budynków lub ich części oraz budowli od podatku od nieruchomości w 2007 r.

 
658

nr IV/42/2007 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 30 stycznia 2007 r. w sprawie określenia wzorów formularzy i informacji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego

 
659

nr V/32/07 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie budżetu gminy Kobylin na rok 2007

 
660

nr V/36/07 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały nr III/15/06 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 14 grudnia 2006 roku w sprawie: zwolnień w podatku od nieruchomości

 
661

nr 50/V/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 8 lutego 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie gminy Śrem z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w Śremskim Parku Inwestycyjnym"

 
662

nr 49/V/07 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 8 lutego 2007 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych targowisk

 


ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA LESZNA

 
663

nr 30/2007 z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie ogłoszenia miesięcznego koszty utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej znajdującego się na terenie Miasta Leszna w roku 2007

 


KOMUNIKATY STAROSTY CHODZIESKIEGO

 
664

z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Szamocinie

 
665

z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania pensjonariusza w Domu Pomocy Społecznej w Chodzieży

 
666

z dnia 8 lutego 2007 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej "Rodzina" w Studzieńcu

 


INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
667

nr WCC/1150A/9334/W/OPO/2007/AJ z dnia 12 lutego 2007 r. dot. wniosku o zmianę Koncesjonariusza złożonego przez Przedsiębiorstwa Przemysłu Fermentacyjnego "Akwawit" S.A.

 


OBWIESZCZENIE

 


KOMISARZA WYBORCZEGO W POZNANIU

 
668

z dnia 13 lutego 2007 r. o zmianie w składzie Rady Miasta Gniezna

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 26.02.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.09.2012 - 12:50