Dziennik nr 28 2007

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orxzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 28 lutego 2007 r.

Nr 28

 

TREŚĆ
Poz.:


ZARZADZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
685

nr 31/07 z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Łęka Opatowska w okręgu wyborczym Nr 5

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
686

nr IV/24/2006 Rady Gminy Mycielin z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mycielin na 2007 rok

 
687

nr IV/23/07 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007

 
688

nr V/39/07 Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia 25 stycznia 2007 r. w sprawie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli

 
689

nr IV/16/2007 Rady Miasta Obrzycko z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2007

 
690

nr IV/30/07 Rady Gminy Orchowo z dnia 29 stycznia 2007 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego, przysługujących nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki ich przyznawania oraz szczegółowy sposób obliczania wy nagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród dla nauczycieli, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 
691

nr IV/24/2007 Rady miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa na rok 2007, wyznaczenia inkasenta i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

 


POROZUMIENIE

 
692

nr ZSS/116/07 zawarte pomiędzy powiatem szamotulskim a miastem Poznań w sprawie przekazania do realizacji zadania powiatu szamotulskiego w zakresie pomocy społecznej

 


ANEKS DO POROZUMIENIA

 
693

nr 1 z dnia 18 stycznia 2007 r. zawarty pomiędzy Zarządem Powiatu Słupeckiego a Burmistrzem Miasta Słupcy dotyczący zarządzania ulicami powiatowymi na terenie miasta Słupcy

 


INFORMACJE

 


O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
694

nr WCC/99E/61/W/OPO/2007/AJ z dnia 14 lutego 2007 r. dotycząca Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Jarocinie

 
695

nr WCC.1097E/2794/W/OPO/2007/AJ z dnia 15 lutego 2007 r. dotycząca G.EN.GAZ ENERGIA S.A. z siedziba w Poznaniu

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY PLESZEWSKIEGO

 
696

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2006 rok

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 28.02.2007
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 13.09.2012 - 12:45