Dziennik nr 28 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 7 marca 2008 r.

Nr 28

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
585

nr X/89/07 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagradzania za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Mieścisko

 
586

nr XII/112/07 Rady Gminy Kościan z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Stary Lubosz

 
587

nr XII/104/07 Rady Gminy Kościan z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu gminy na rok 2008

 
588

nr XII/113/07 Rady Gminy Kościan z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie wsi Nowy Lubosz

 
589

nr XII/119/07 Rady Gminy Kościan z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia na 2008 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także ustalania wysokości i warunków wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród

 
590

nr XI/85/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zaniemyśl

 
591

nr XI/94/2007 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zaniemyśl na rok 2008

 
592

nr XIV/96/2007 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2008

 
593

nr XIV/98/2007 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu odprowadzania ścieków - Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbiu w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Dąbie"

 
594

nr XIV/99/2007 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie ustalenia prowizji poboru podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości osób fizycznych w drodze inkasa przez sołtysów i inkasenta, ustalenia wysokości wynagrodzenia za inkaso oraz terminów rozliczania się przez sołtysów i inkasenta

 
595

nr XII/81/07 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Opalenica

 
596

nr XV/117/07 Rady Gminy Przemęt z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania, zamiany i obciążania nieruchomości oraz wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata

 
597

nr XXVI/205/2008 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 22 stycznia 2008 r. w sprawie zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, przypadających Gminie Tarnowo Podgórne lub jej jednostkom organizacyjnym

 


POROZUMIENIE

 
598

pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Powiatem Chodzieskim z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej

 


KOMUNIKATY STAROSTY

 
599

Starosty Chodzieskiego z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej "Rodzina" w Studzieńcu

 
600

Starosty Chodzieskiego z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Domu Dziecka w Szamocinie

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 07.03.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 13:50