Dziennik nr 29 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 lutego 2010 r.

Nr 29

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
774

nr XLIV/275/09 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na obszarze działek nr 401/17 do 401/26 w miejscowości Wielka Wieś, gmina Buk", uchwalonego uchwałą nr LV/322/2002 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 27 sierpnia 2002 r.

 
775

nr XIX/189/09 Rady Gminy Pakosław z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2010

 
776

nr XXXVI/211/2009 Rady Gminy Kuślin z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kuślin

 
777

nr XLI/261/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu miasta i gminy na 2010 rok

 
778

nr XLI/263/09 Rady Miasta i Gminy Dolsk z dnia 30 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Dolsk na lata 2008 - 2012

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
779

nr XXIX/219/2009 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Nowotomyskiego

 
780

nr XL/290/09 Rady Powiatu w Śremie z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie określenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu śremskiego

 


POROZUMIENIA

 
781

z dnia 1 grudnia 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą i Miastem Odolanów a Zarządem Powiatu Ostrowskiego w sprawie powierzenia zarządzaniem drogami powiatowymi na terenie Miasta Odolanów

 
782

z dnia 21 grudnia 2009 r. zawarte pomiędzy Powiatem Średzkim a Gminą Środa Wielkopolska w sprawie powierzenia gminie zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Środa Wlkp.

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 17.02.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.07.2012 - 14:35