Dziennik nr 3 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 9 stycznia 2002 r.

Nr 3


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

131

nr XXII/160/2001 Rady Gminy Budzeń z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Budzyń

 

132

nr XXXV/241/2001 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 30 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Miasta Złotów

 

133

nr XXXII/259/2001 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

134

nr XXXII/260/2001 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie dziennych stawek opłaty targowej

 

135

nr XXXII/261/2001 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia podatku od posiadania psów

 

136

nr XXXII/263/2001 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie opłaty miejscowej na terenie wsi Chojno na 2002 rok

 

137

nr XXXII/264/2001 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze miasta i gminy Wronki

 

138

nr XXXII/265/2001 Rady Miasta i Gminy Wronki z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości i posiadania psów

 

139

nr XXIX/126/01 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

140

nr XXIX/127/01 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 listopada 2001 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

141

nr XXIX/128/01 Rady Gminy Obrzycko z dnia 26 listopada 2001 roku w sprawie zwolnienia mieszkańców z podatku od posiadania psów

 

142

nr 239/2001 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie reorganizacji gminnej jednostki organizacyjnej-Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Jastrowiu

 

143

nr XLIX/410/01 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 listopada 2001 r. dotycząca zmiany uchwały w sprawie określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za czynności inkasa

 

144

nr XXVI/132/2001 Rady Gminy w Damasławku z dnia 4 grudnia 2001 r. w sprawie podatków i opłat lokalnych, obniżenia ceny skupu żyta do obliczenia podatku rolnego na 2002 rok

 

145

nr XXXIV/177/01 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany nazwy ulic w mieście Gołańcz

 

146

nr LXXV/879/III/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości stawek czynszu regulowanego dla zasobów mieszkaniowych Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o

 

147

nr LXXV/880/III/2001 Rady Miasta Poznania z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości stawki czynszu regulowanego dla zasobów mieszkaniowych Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Wielkopolska" Sp. z o.o

 

148

nr XXV/352/2001 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie podatku od środków transportowych na terenie gminy Środa Wlkp. w 2002 roku

 

149

nr XXV/356/2001 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Środa Wlkp. na rok 2002

 

150

nr XXV/363/2001 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie nadania nazw nowym ulicom w mieście Środa Wlkp

 

151

nr XXV/364/2001 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Brodowo, Gmina Środa Wlkp

 

152

nr XXXV/284/2001 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w Kostrzynie

 

153

nr XXV/303/01 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutów sołectwom gminy Lubasz

 

154

nr XXXVIII/258/01 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 27 grudnia 2001 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Miasto Złotów na 2002 rok

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

155

nr XXXI/177/2001 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych w Golinie Wielkiej

 

156

nr XXXI/179/2001 Rady Powiatu Rawickiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia herbu i flagi Powiatu Rawickiego

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

157

nr SO 11/71/01/Kn z dnia 19 czerwca 2001 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego oraz prognozy kształtowania się kwoty długu publicznego przedstawionego w uchwale nr XXVIII/131/2001 Rady Powiatu Słupeckiego z dnia 26 kwietnia 2001 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Słupeckiego na 2001 rok

 

158

nr SO 6/15-DD/Ka/01 z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2001 oraz prawidłowości prognozy kwoty długu Kalisza - miasta na prawach powiatu

 


POROZUMIENIA

159

zawarte w dniu 13 grudnia 2001 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Gnieźnieńskiego w sprawie zawierania i podpisywania umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 

160

zawarte dniu 20 grudnia 2001 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Średzkiego w sprawie zawierania i podpisywania umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 

161

zawarte dniu 20 grudnia 2001 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Kolskiego w sprawie zawierania i podpisywania umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 

162

zawarte w dniu 21 grudnia 2001 r. pomiędzy Miastem Poznań na prawach Powiatu a Powiatem Poznańskim w sprawie wspólnej realizacji zadań z dziedziny przeciwdziałania bezrobociu oraz wspierania rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości

 

163

zawarte dniu 31 grudnia 2001 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Pleszewskiego w sprawie zawierania i podpisywania umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 

164

zawarte dniu 2 stycznia 2002 r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Krotoszyńskiego w sprawie zawierania i podpisywania umowy zlecenia z zakładem opieki zdrowotnej na przeprowadzenie badań specjalistycznych, w tym psychologicznych oraz obserwacji szpitalnych dla potrzeb Powiatowej Komisji Lekarskiej

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 09.01.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 08:11