Dziennik nr 3 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 18 stycznia 2005 r.

Nr 3

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
61

nr XX/21/2004 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 września 2004 roku w sprawie nadania Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gizałkach

 
62

nr XX/22/2004 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 września 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad udzielania pomocy w formie gorącego posiłku, a także wysokość oraz tryb pobierania i zwalniania z opłat za udzieloną pomoc

 
63

nr XX/23/2004 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 września 2004 roku w sprawie zasad i wysokości zwrotu zasiłków okresowych, gdy dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kwotę kryterium dochodowego

 
64

nr XX/25/2004 Rady Gminy Gizałki z dnia 28 września 2004 roku w sprawie przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

 
65

nr XVIII/177/2004 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 13 listopada 2004 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli

 
66

nr XVII/105/2004 Rady Gminy Granowo z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Granowo na obszarze działki o nr ewid.: 447/2 w gminie Granowo

 
67

nr XVII/107/2004 Rady Gminy Granowo z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Granowo na obszarze działek o nr ewid.: 743/2, 743/3, 743/5 w gminie Granowo

 
68

nr XVII/108/2004 Rady Gminy Granowo z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Kąkolewo na obszarze części działki o nr ewid.: 359/3 w gminie Granowo

 
69

nr XVII/109/2004 Rady Gminy Granowo z dnia 23 listopada 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kąkolewo - Granowo na obszarze działki o nr ewid.: 105 w gminie Granowo

 
70

nr XXVI/210/2004 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych, o których mowa w art. 6 ust. 10 ustawy o dodatkach mieszkaniowych

 
71

nr XXII/144/2004 Rady Miejskiej w Kobylinie z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie

 
72

nr XXI/203/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie dokonania zmiany w Uchwale nr X/81/99 Rady Miasta i Gminy Rawicz z dnia 27 października 1999 roku w sprawie ustanowienia stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Rawicz dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych wyróżniających się pod względem osiąganych wyników w nauce

 
73

nr XXI/208/04 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 1 grudnia 2004 roku w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Rawicz

 
74

nr XXIV/176/2004 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/305/97 Rady Miejskiej w Wolsztynie z dnia 16 października 1997 roku w sprawie świadczeń pieniężnych na finansowanie kosztów wywozu odpadów z posesji

 
75

nr XXV/111/2004 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

 
76

nr XXV/112/2004 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

 
77

nr XXV/113/2004 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 grudnia 2004 roku w sprawie zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Okonek

 
78

nr XXV/118/2004 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 grudnia 2004 roku zmieniająca uchwałę nr XV/71/2003 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 5 grudnia 2003 roku w sprawie odpadów komunalnych

 
79

nr XVII/83/04 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 9 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 
80

nr 209/XXVI/04 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 13 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Wieleń na 2005 rok

 
81

nr 211/XXVI/04 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 13 grudnia 2004 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków odpłatności za usługi opiekuńcze

 
82

nr XXVIII/343/04 Rady Miasta Piły z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Piły, oraz o dalszym postępowaniu z nimi

 
83

nr XXVIII/346/04 Rady Miasta Piły z dnia 14 grudnia 2004 roku w sprawie nadania nazwy ulicy

 
84

nr XXVI/156/04 Rady Gminy Żelazków z dnia 22 grudnia 2004 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2005 rok

 
85

nr XIX/165/04 Rady Gminy Łubowo z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie zasad przyznawania i zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej w postaci zasiłku okresowego, zasiłku celowego lub pomocy rzeczowej

 
86

nr XIX/166/04 Rady Gminy Łubowo z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

 
87

nr XIX/167/04 Rady Gminy Łubowo z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Łubowo

 
88

nr XIX/168/04 Rady Gminy Łubowo z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie zwolnienia od opłaty za zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
89

nr XXII/117/04 Rady Gminy w Kiszkowie z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie zasad przyznawania i zwrotu wydatków na świadczenia pomocy społecznej w postaci zasiłku okresowego, zasiłku celowego lub pomocy rzeczowej

 
90

nr XXII/118/04 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
91

nr XVII/130/04 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XI/79/04 Rady Powiatu Leszczyńskiego z dnia 20 kwietnia 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 
92

nr XXIV/122/2004 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Powiatu Chodzieskiego

 
93

nr XXVI/125/2004 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat rodziców i opiekunów prawnych za pobyt dziecka lub pełnoletniego wychowanka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 
94

nr XX/139/2004 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego

 


OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W LESZNIE

 
95

obwieszczenie z dnia 21 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Powiatu Nowotomyskiego

 


INFORMACJE O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
96

nr WCC/801B/544/W/OPO/2004/AJ i nr PCC/840A/544/W/OPO/2004/AJ z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie wygaśnięcia decyzji udzielającej koncesję na wytwarzane ciepła przez Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. z siedzibą w Pniewach oraz cofnięcia koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła

 
97

nr WCC/194H/1270/W/OPO/2004/AJ z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie zmiany nazwy i oznaczenia przedsiębiorcy oraz warunków koncesji dla przedsiębiorcy Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni S.A. z siedzibą w Poznaniu

 


POROZUMIENIA

 
98

zawarte w dniu 15 grudnia 2004r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Tureckiego dotyczące zawierania i podpisywania umów na przeprowadzanie badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 
99

zawarte w dniu 15 grudnia 2004r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Średzkiego dotyczące zawierania i podpisywania umów na przeprowadzanie badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 
100

zawarte w dniu 15 grudnia 2004r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Wrzesińskiego dotyczące zawierania i podpisywania umów na przeprowadzanie badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 
101

zawarte w dniu 17 grudnia 2004r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Mosina dotyczące zawierania i podpisywania umów na przeprowadzanie badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 
102

zawarte w dniu 20 grudnia 2004r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Słupeckiego dotyczące zawierania i podpisywania umów na przeprowadzanie badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 
103

zawarte w dniu 20 grudnia 2004r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Prezydentem Miasta Leszna dotyczące zawierania i podpisywania umów na przeprowadzanie badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 
104

zawarte w dniu 21 grudnia 2004r. pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a Zarządem Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego dotyczące zawierania i podpisywania umów na przeprowadzanie badań specjalistycznych dla potrzeb powiatowych komisji lekarskich

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 18.01.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 14:02