Dziennik nr 35 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 24 lutego 2010 r.

Nr 35

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
890

nr XXXI/279/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonanie transportu drogowego taksówką udzielanych przedsiębiorcom w roku 2010

 
891

nr XXXIX/302/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Środkowej w Grodzisku Wielkopolskim

 
892

nr XXXIX/303/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu budownictwa mieszkaniowego i usługowego w Grodzisku Wielkopolskim pomiędzy ulicami Mikołajczyka, Winną i nowoprojektowaną ulicą od północy

 
893

nr XLII/256/09 Rady Gminy Dobrzyca z dnia 30 listopada 2009 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Dobrzyca w sprawie zarządzenia poboru niektórych podatków stanowiących dochód gminy w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso

 
894

nr 181/XXVI/09 Rady Gminy Brzeziny z dnia 4 grudnia 2009 r. o zmianie Uchwały nr 110/XVI/04 Rady Gminy Brzeziny z dnia 12 listopada 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasad zwrotu wydatków za świadczone usługi na terenie gminy Brzeziny

 
895

nr XXXIII/265/2009 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 7 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/258/2009 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 28 października 2009 roku w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

 
896

nr XXXVII/263/09 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Trzcianka

 
897

nr XXXII/292/2009 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/279/2009 z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką udzielanych przedsiębiorcom w roku 2010

 
898

nr XXXVIII/222/09 Rady Miejskiej w Krajence z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych "Moje Boisko - Orlik 2012" w Krajence przy ul. Bydgowskiej

 
899

nr XXXIV/270/2009 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały Nr IX/62/2007 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 
900

nr XXXIV/272/2009 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
901

nr XXXIV/276/2009 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2010 rok

 
902

nr VIII/58/09 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji z budżetu Gminy Chodzież dla niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego posiadających uprawnienia szkół publicznych

 
903

nr XLI/282/09 Rady Miasta Czarnków z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: zwolnienia z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis na terenie Gminy Miasta Czarnków

 
904

nr XXXIII/327/2009 Rady Miejskiej w Krzyżu Wlkp. z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych niepublicznych form wychowania przedszkolnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14a ust. 7 ustawy o systemie oświaty prowadzonych na terenie Gminy Krzyż Wlkp. przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych

 
905

nr XXIV/269/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/251/09 z dnia 12 listopada 2009 roku dotyczącej określenia wysokości stawek, poboru opłaty od posiadania psów, terminu płatności, ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia

 
906

nr XXIV/274/09 Rady Gminy w Lubaszu z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych funkcjonującym na terenie gminy Lubasz oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
907

nr XXXVII/244/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek dla nauczycieli , którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć psychologa pedagoga logopedy i doradcy zawodowego

 
908

nr XXXVII/249/2009 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu Powiatu Wągrowieckiego na 2010 rok

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 24.02.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.07.2012 - 14:20