Dziennik nr 36 2010

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 24 lutego 2010 r.

Nr 36

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
909

nr XXXV/163/09 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalania zasad zarządzania mieniem gminnym

 
910

nr XXXV/167/09 Rady Gminy Ceków-Kolonia z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Ceków-Kolonia

 
911

nr XXVIII/174/2009 Rady Miejskiej w Sulmierzycach z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
912

nr XXVII/79/2009 Rady Gminy Gizałki z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
913

nr XXVII/80/2009 Rady Gminy Gizałki z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Gizałki należącej do Porozumienia Międzygminnego w Jarocinie zawartego w dniu 7 października 2008 r.

 
914

nr XXXIX/255/2009 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulic na terenie wsi Sławica

 
915

nr XXXIX/255/6009 Rady Miejskiej Gminy Skoki z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie przyjęcia: "Programu opieki nad zabytkami Miasta i Gminy Skoki na lata 2009 - 2012"

 
916

nr XXXIII/273/2009 Rady Miejskiej Gminy Kostrzyn z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kostrzyn na rok 2010

 
917

nr XLII/275/09 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Komorniki

 
918

nr XLII/276/09 Rady Gminy Komorniki z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie udzielania przez Gminę Komorniki pomocy de minimis w formie częściowego zwolnienia od podatku od nieruchomości w przypadku inwestycji dokonywanych w infrastrukturę komunalną

 


POROZUMIENIA

 
919

porozumienie z dnia 20 października 2009 r. zawarte pomiędzy Gminą Opatówek a Gminą Godziesze Wielkie i Powiatem Kaliskim w sprawie realizacji projektu pn. "Przebudowa ciągu drogowego Saczyn - Chełmce - Opatówek" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Priorytet II, Działanie 2.2." Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego"

 
920

porozumienie z dnia 2 grudnia 2009 r. zawarte pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Tarnowo Podgórne w sprawie powierzenia Gminie Tarnowo Podgórne niektórych zadań publicznych zarządzania drogami powiatowymi

 
921

porozumienie z dnia 2 grudnia 2009 r. zawarte pomiędzy Powiatem Poznańskim a Gminą Mosina w sprawie powierzenia Gminie Mosina niektórych zadań publicznych zarządzania drogami powiatowymi

 
922

porozumienie z dnia 15 grudnia 2009 r. zawarte pomiędzy Powiatem Kaliskim a Gminą Godziesze Wielkie w sprawie powierzenia Gminie Brzeziny niektórych zadań publicznych zarządzania drogami powiatowymi oraz w sprawie remontu drogi powiatowej w miejscowości Wolica

 
923

porozumienie z dnia 15 grudnia 2009 r. zawarte pomiędzy Powiatem Kaliskim a Gminą Godziesze Wielkie w sprawie powierzenia Gminie Godziesze Wielkie niektórych zadań publicznych zarządzania drogami powiatowymi oraz w sprawie remontu drogi powiatowej na odcinku Brzeziny-Czempisz

 
924

aneks nr 1 do porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Kaliskim a Gminą Blizanów z dnia 20 maja 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji na wykonywanie zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4327P w miejscowości Piotrów w zakresie chodnika

 
925

aneks z dnia 3 grudnia 2009 r. do Porozumienia zawartego w dniu 20.X.2008 r. w sprawie realizacji projektu pn. "Przebudowa ciągu drogowego Saczyn - Chełmce - Opatówek" realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego operacyjnego na lata 2007 - 2013, Priorytet II, Działanie 2.2 "Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego"

 
926

aneks nr 1 z dnia 28 grudnia 2009 r. do Porozumienia z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Brzeziny zadania pn.; "Remont drogi powiatowej nr 4634P na odcinku Brzeziny - Czempisz" zawartego pomiędzy Powiatem Kaliskim a Gminą Brzeziny

 
927

aneks nr 1 do porozumienia z dnia 15 maja 2009 r. w sprawie udzielenia dotacji na wykonaniem zadań polegających na: przebudowie drogi powiatowej nr 4585P w miejscowości Korzeniew w zakresie odnowy nawierzchni na długości 250 m oraz zatoki autobusowej i miejsc postojowych wraz z chodnikiem na długości 45 m i przebudowa drogi powiatowej nr 4638P w miejscowości Stropieszyn w zakresie odnowy nawierzchni na długości 360 m wraz z chodnikiem na długości 400 m

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 24.02.2010
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 18.07.2012 - 14:17