Dziennik nr 4 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 10 stycznia 2002 r.

Nr 4


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

165

nr XXXV/412/2001 Rasy Miejskiej w Swarzędzu z dnia 19 czerwca 2001 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz we wsi Rabowice przy ul. Bliskiej obejmującej działki oznaczone numerami geodezyjnymi 31/16 i 31/17 - teren objęty zmianą ca 0,20 ha /zmiana przeznaczenia z upraw polowych na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej/

 

166

nr XXI/226/2001 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 15 listopada 2001 rok w sprawie zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Przemęt obejmującej działki o nr ewid. 48/12, 48/13, 48/14 w obrębie wsi Boszkowo gminy Włoszakowice

 

167

nr LXI/559/2001 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Wysogotowie

 

168

nr XXIV/343/2001 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany ogólnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Wlkp., obejmującej teren położony pomiędzy ulicami Lipową i Dabrowskiego

 

169

nr XXIV/344/2001 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Środa Wlkp., obejmującej teren położony w rejonie ulic Tuwima i Mickiewicza

 

170

nr XXIV/345/2001 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Wlkp., obejmującej teren położony we wsi Brodowo, gm. Środa Wlkp

 

171

nr XXIV/347/2001 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Środa Wlkp., obejmującej teren położony we wsi Ruszkowo, gm. Środa Wlkp

 

172

nr XXIV/193/2001 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Raszków dla obszaru wsi Radłów

 

173

nr XXVII/240/01 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Czempiń dotyczącej ustalenia przebiegu gazociągu wysokiego ciśnienia

 

174

nr XXXVIII/257/2001 Rady Gminy Kobyla Góra z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Kobyla Góra w obrębie wsi Mostki oraz Parzynów

 

175

nr XL/460/2001 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej w Swarzędzu położonych przy ul. Ciszkowskiego obejmującego część działki o nr ewid. 107/175

 

176

nr XXXII/183/2001 Rady Gminy Piaski z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Drzęczewo

 

177

nr XXVIII/503/2001 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej przy ul. Spółdzielczej w Borówcu, gm. Kórnik

 

178

nr XXXVIII/251/2001 Rady Gminy Komorniki z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego we wsi Wiry pomiędzy ul. Komornicką i Wirowską obejmującego działki nr ewidencyjny 27/1 i 27/3

 

179

nr LI/488/2001 Rady Gminy Such Las z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Suchego Lasu, rejon ul. Leśnej i Sprzecznej, na terenie działek o nr ewid.: 860/23, 860/24, 860/25 oraz części działek o nr ewid.: 860/26, 843/11 i 844/2

 

180

nr XXXV/209/01 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 r

 

181

nr 452/XL/01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obwodnicy miasta Śrem i wsi Zbrudzewo

 

182

nr XXXVIII/338/2001 Rady Miejskiej w Rogożnie z dnia 19 grudnia 2001 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Rogożno oraz miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego terenu indywidualnego budownictwa letniskowego na obszarze wsi Owczegłowy

 

183

nr XXXVI/217/01 Rady Gminy w Kleszczewie z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002

 

184

nr 460/XLII/01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w mieście Śrem dla obszaru położonego przy ulicy Przemysłowej

 

185

nr 465/XLII/01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 

186

nr 466/XLII/01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 grudnia 2001 r. o zmianie uchwały w sprawie obowiązków osób utrzymujących psy, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku na terenie miasta i gminy Śrem

 

187

nr 467/XLII/01 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 27 grudnia 2001 r. o zmianie uchwały w sprawie wprowadzania opłat za parkowanie na Placu 20 Października w Śremie i ustalenia sposobu ich pobierania

 

188

nr XLVI/280/2001 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w miejscowości Wielka Wieś-gmina Buk

 

189

nr XLVI/282/2001 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Buk, w części dotyczącej wsi Otusz-teren eksploatacji złóż kruszywa naturalnego (działki ewidencyjne o nr 160/1 i 160/2-o łącznej powierzchni ca 14 ha, z pominięciem gruntów leśnych o powierzchni 1,07 ha

 

190

nr XXXIII/216/2001 Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za ścieki wprowadzone do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Czerniejewo

 

191

nr XXXIII/217/2001 Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie nadania nazwy ulicy położonej na terenie miejscowości Czarniejewo

 

192

nr XXXIII/221/2001 Rady Miejskiej Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok

 

193

nr XXX/187/2001 Rady Gminy Krzykosy z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Krzykosy

 

194

nr XXXV/225/2001 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2002 roku

 

195

nr XXVI/166/2001 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2002 rok

 

196

nr XXVI/168/2001 Rady Gminy w Ryczywole z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia cen za odbiór ścieków odprowadzanych do oczyszczalni w Ryczywole

 


UCHWAŁY RADY POWIATU

197

nr XXXVII/287/2001 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XI/84/99 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 28 września 1999 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania nieruchomościami z zasobu powiatowego

 

198

nr XXXVII/289/2001 Rady Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład powiatowego zasobu mieszkań oraz lokali mieszkalnych będących w trwałym zarządzie lub użytkowaniu powiatowych jednostek organizacyjnych

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 10.01.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.11.2012 - 08:08