Dziennik nr 4 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 21 stycznia 2005 r.

Nr 4

 

TREŚĆ
Poz.:

 


ZARZĄDZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

 
105

nr 1/2005 z dnia 12 stycznia 2005r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ostrorogu

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
106

nr XVIII/75/2004 Rady Gminy Lipka z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie ustalenia opłaty targowej

 
107

nr XVIII/76/2004 Rady Gminy Lipka z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie ustalenia wysokości rocznej stawki podatku od środków transportowych

 
108

nr XVIII/77/2004 Rady Gminy Lipka z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

 
109

nr XXVI/239/2004 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego w Psarach Polskich, dz. o nr ewid. 270/1

 
110

nr XXVI/240/2004 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w rejonie drogi wojewódzkiej nr 432 oraz torów PKP Września - Jarocin w miejscowościach : obręb Obłaczkowo-Białężyce

 
111

nr XXIV/182/2004 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 21 grudnia 2004r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

 
112

nr XXIV/183/2004 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 21 grudnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały nr XXII/169/2004 Rady Miejskiej w Bojanowie z dnia 29 października 2004r. w sprawie określenia deklaracji podatkowych oraz informacji podatkowych

 
113

nr XVIII/169/2004 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 29 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nadgród dla nauczycieli

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
114

nr XXIII/176/2004 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 września 2004r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 
115

nr XXV/195/2004 Rady Powiatu w Pile z dnia 9 grudnia 2004r. w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/176/2004 Rady Powiatu w Pile z dnia 30 września 2004r. w sprawie określenia zasad częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej oraz w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 


UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
116

z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/244/2004 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2004r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2004

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W POZNANIU

 
117

nr SO 4/1-D/Ka/04 z dnia 23 listopada 2004r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto i Gminę Mikstat deficytu budżetowego na rok 2004

 
118

nr SO 2/2-D/Ka/04 z dnia 6 grudnia 2004r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego na rok 2004 Gminy i Miasta Raszków

 
119

nr SO 2/2-P/Ka/04 z dnia 6 grudnia 2004r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy długu Gminy i Miasta Raszków

 


POROZUMIENIA

 
120

aneks nr 4 z dnia 1 grudnia 2004r. do porozumienia zawartego z dniu 10 grudnia 2001r. pomiędzy Powiatem Ostrzeszowskim a gmina Doruchów w sprawie wspólnego prowadzenia niektórych zadań z zakresu właściwości Powiatu i zadań Gmin

 
121

aneks nr 4 z dnia 1 grudnia 2004r. do porozumienia zawartego z dniu 10 grudnia 2001r. pomiędzy Powiatem Ostrzeszowskim a gminą Czajków w sprawie wspólnego prowadzenia niektórych zadań z zakresu właściwości Powiatu i zadań Gmin

 
122

aneks nr 4 z dnia 1 grudnia 2004r. do porozumienia zawartego z dniu 10 grudnia 2001r. pomiędzy Powiatem Ostrzeszowskim a gminą Kraszewice w sprawie wspólnego prowadzenia niektórych zadań z zakresu właściwości Powiatu i zadań Gmin

 
123

aneks nr 4 z dnia 1 grudnia 2004r. do porozumienia zawartego z dniu 10 grudnia 2001r. pomiędzy Powiatem Ostrzeszowskim a gminą Kobyla Góra w sprawie wspólnego prowadzenia niektórych zadań z zakresu właściwości Powiatu i zadań Gmin

 
124

aneks nr 4 z dnia 1 grudnia 2004r. do porozumienia zawartego z dniu 10 grudnia 2001r. pomiędzy Powiatem Ostrzeszowskim a miastem i gminą Ostrzeszów w sprawie wspólnego prowadzenia niektórych zadań z zakresu właściwości Powiatu i zadań Gmin

 


ZARZĄDZENIE STAROSTY OSTRZESZOWSKIEGO

 
125

nr 2/2005 z dnia 6 stycznia 2005r. w sprawie średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej oraz dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej w 2005 roku

 


INFORMACJA O DECYZJI PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
126

nr WCC/907D/1528/W/OKA/2004/AM z dnia 6 stycznia 2005r. w sprawie zmiany koncesji na wytwarzanie ciepła udzielonej przedsiębiorstwu energetycznemu SFW ENERGIA sp. z o.o.

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY KALISKIEGO

 
127

z dnia 16 grudnia 2004r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Wspólnej dla Miasta Kalisza i Powiatu Kaliskiego

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 21.01.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 14:00