Dziennik nr 48 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 15 kwietnia 2004 r.

Nr 48

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1112

nr XIV/181/2003 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 29 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ograniczonego ulicami: Częstochowską, Budowlanych, Polną i planowaną tzw. "Trasą Bursztynową"

 
1113

nr XV/230/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 6 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Jarocin na rok 2004

 
1114

nr XXVIII/167/2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Tarnowo Podgórne na rok 2004

 
1115

nr XXII/194/2004 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Suchy Las na rok 2004

 
1116

nr XXII/197/2004 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości z tytułu utworzenia nowych miejsc pracy we wsi Biedrusko

 
1117

nr XVII/126/2004 Rady Miasta Słupcy z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie miasta Słupca

 
1118

nr XVII/128/2004 Rady Miasta Słupcy z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 
1119

nr XXIII/207/2004 Rady Gminy Suchy Las z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr L/485/2001 Rady Gminy Suchy Las z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie opłat za przewozy środkami komunikacji publicznej Gminy Suchy Las

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
1120

nr XVIII/135/04 Rady Powiatu w Pile z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/410/02 Rady Powiatu w Pile z dnia 12 września 2002 r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Pile

 


POROZUMIENIE

 
1121

zawarte w dniu 22 marca 2004 r. pomiędzy Zarządem Powiatu Gnieźnieńskiego a Gminą Kiszkowo w sprawie przekazania Gminie Kiszkowo zadania inwestycyjnego - modernizacja drogi nr 32354 Kamionek - Imiołki - Skrzetuszewo

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
1122

nr OPO-420-5(5)/2004/402/II/RO z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła ustalonej przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej z siedzibą w Chodzieży

 


KOMUNIKAT STAROSTY ŚREDZKIEGO

 
1123

z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w Publicznej Placówce Opiekuńczo - Wychowawczej - Ognisku Wychowawczym w Szlachcinie na 2004 rok

 


ZARZĄDZENIE STAROSTY GNIEŹNIEŃSKIEGO

 
1124

nr 9/04 z dnia 13 marca 2004 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w powiatowym domu pomocy społecznej oraz dziecka w placówce opiekuńczo - wychowawczej

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 15.04.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 15:32