Dziennik nr 48 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 23 marca 2009 r.

Nr 48

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
700

nr XXXI/311/08 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/221/05 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 29 lipca 2005r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Szamotuły oraz w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za wywóz odpadów komunalnych (w brzmieniu ustalonym uchwałą Nr XLVII/362/06 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 25 października 2006r. - Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2006r. Nr 184, poz. 4315 oraz uchwałą Nr XVIII/147/07 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 28 grudnia 2007 r. Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2008r. Nr 20, poz. 436

 
701

nr XXXII/320/09 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie nadania nazw ulicom położonym w Gminie Szamotuły w miejscowości Mutowo

 
702

nr XXXII/250/09 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 19 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Szamotuły na 2009 rok

 
703

nr XXX/211/09 Rady Miasta Czarnków z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez burmistrza Miasta Czarnków

 
704

nr XXII/164/09 Rady Gminy Lipka z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie budżetu gminy Lipka na rok 2009

 
705

nr XXII/169/09 Rady Gminy Lipka z dnia 30 stycznia 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia

 
706

nr XXVII/175/09 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 5 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/174/08 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzcianka na rok 2009

 
707

nr XXX/181/09 Rady Gminy Szydłowo z dnia 10 lutego 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2009

 
708

nr XX/164/09 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 12 lutego 2009 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz dodatku mieszkaniowego nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Szamocin

 


OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPLSKIEGO

 
709

z dnia 24 lutego 2009 r. o sprostowaniu błędów

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
710

nr OPO-4210-7(4)/2009/322/VII/MJ z dnia 23 lutego 2009 r. zatwierdzająca zmianę taryfy dla ciepła dokonana przez Miejski Zakład Energetyki Cieplnej sp. z o.o. z siedzibą w Kole

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 23.03.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.07.2012 - 14:44