Dziennik nr 5 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 11 stycznia 2002 r.

Nr 5


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

199

nr XXIII/329/2001 Rady Miejskiej w Środzie Wlkp. z dnia 28 września 2001 roku w sprawie Statutu Gminy Środa Wlkp

 

200

nr XLV/396/01 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dopiewo

 

201

nr XLV/397/01 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Więckowice i Drwęsa

 

202

nr XLV/398/01 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Dąbrowa

 

203

nr XXXII/169/2001 Rady Miejskiej Pogorzela z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Pogorzela oraz przyjęcia jego tekstu jednolitego

 

204

nr XXXII/170/2001 Rady Miejskiej Pogorzela z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Pogorzela

 

205

nr XL/396/01 Rady Miejskiej Kościana z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 

206

nr XL/397/01 Rady Miejskiej Kościana z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002

 

207

nr XL/400/01 Rady Miejskiej Kościana z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 

208

nr XLVI/406/01 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Dopiewo na 2002 r

 

209

nr XLVI/413/01 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie nadania nazwy ulicom we wsi Trzcielin i Lisówki

 

210

nr XLVI/414/01 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Skórzewo

 

211

nr XLVI/416/01 Rady Gminy Dopiewo z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie zaliczenia dróg lokalnych do kategorii dróg gminnych

 

212

nr XXXVIII/338/2001 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu na rok 2002

 

213

nr XXXVIII/338/2001 Rady Miasta i Gminy Szamotuły z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002

 

214

nr XXXV/359/2001 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wodę i ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

215

nr XXXVIII/292/2001 Rady Powiatu Czarnkowsko -Trzcianeckiego z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Czarnkowsko -Trzcianeckim

 


UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

216

nr XLIII/646/2001 z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2002

 

217

nr XLIII/649/2001 z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/462/2000 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2000 r. w sprawie budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2001

 


POROZUMIENIE

218

zawarte w dniu 19 grudnia 2001 roku pomiędzy Zarządem Powiatu Średzkiego w Środzie Wlkp. a Zarządem Miejskim w Środzie Wlkp. w sprawie powierzenia Zarządowi Miejskiemu administrowanie drogami powiatowymi na terenie miasta Środa Wlkp. w zakresie bieżącego utrzymania remontów

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 11.01.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.11.2012 - 15:24