Dziennik nr 54 2009

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 26 marca 2009 r.

Nr 54

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
747

nr XXII/179/2008 Rady Gminy Gołuchów z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2009

 
748

nr XXXI/469/2009 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie ustalenia miejsc niewymienionych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w których zabrania się podawania i spożywania napojów alkoholowych w Mieście Kaliszu

 
749

nr XXXI/428/2009 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu pomiędzy ul. Wojska Polskiego a ul. Kolejową

 
750

nr XXXI/429/2009 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego terenu przy ul. Kościuszki

 
751

nr XXXI/430/2009 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowa Wielkopolskiego w części ulicy Poznańskiej

 
752

nr XXX/264/2008 Rady gminy Suchy Las z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złotniki na terenie działki o nr ewid. 362

 
753

nr XXVI/232/09 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie nadania nazw drogom wewnętrznym w miejscowości Zbąszyń

 
754

nr XXXII/359/2009 Rady Miasta Gniezna z dnia 4 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. E. Orzeszkowej w Gnieźnie

 
755

nr XIX/150/09 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat i tryb ich pobierania świadczone przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowych Skalmierzycach

 
756

nr XXV/130/09 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego w gminie Jaraczewo

 
757

nr XXV/134/09 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządcą jest Wójt Gminy Jaraczewo

 
758

nr XXII/99/2009 Rady Miasta Obrzycko z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
759

nr XXIV/156/2008 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Wągrowieckiego nr XXIII/141/2008 z dnia 24 września 2008 r. w sprawie pozbawienia niektórych dróg na terenie Powiatu Wągrowieckiego kategorii dróg powiatowych

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY PILSKIEGO

 
760

z działalności Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w roku 2008

 


OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY OKONEK

 
761

zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2008 rok położonych na obszarze miasta i gminy Okonek

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 26.03.2009
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.07.2012 - 14:30