Dziennik nr 56 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 27 kwietnia 2004 r.

Nr 56

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1267

nr XII/103/2004 Rady Gminy w Łubowie z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej, eksploatacji kruszywa oraz terenów mieszkaniowych w rej. Wiaduktu Chwałkówko

 
1268

nr XII/104/2004 Rady Gminy w Łubowie z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej oraz terenów mieszkaniowych w rej. Węzła Fałkowo

 
1269

nr XII/105/2004 Rady Gminy w Łubowie z dnia 30 stycznia 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów działalności gospodarczej oraz terenów mieszkaniowych w rej. Węzła Wierzyce

 
1270

nr XV/78/04 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2004

 
1271

nr XV/80/04 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 23 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejska Górka oraz ustalenia granic ich obwodów

 
1272

nr XI/70/2004 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na rok 2004

 
1273

nr XI/73/2004 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osieczna

 
1274

nr XI/74/2004 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 26 lutego 2004 roku w sprawie zmiany w uchwale nr XII/76/95 z dnia 9 listopada 1995 roku Rady Miasta i Gminy w Osiecznej w sprawie uznania za użytek ekologiczny "Trzcinowisko", zmienionej uchwałą nr XXXIV/183/98 z dnia 29 kwietnia 1998 roku Rady Miejskiej w Siecznej

 
1275

nr XII/120/2004 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 27 lutego 2004 roku w sprawie nadania nazwy ulicy

 
1276

nr XII/120/2004 Rady Miejskiej w Pyzdrach z dnia 27 lutego 2004 roku w sprawie ustalenia wysokości wskaźnika procentowego dodatku mieszkaniowego

 
1277

nr XIV/178/2004 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieście Środa Wielkopolska

 
1278

nr XIV/179/2004 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieście Środa Wielkopolska

 
1279

nr XIV/180/2004 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieście Środa Wielkopolska

 
1280

nr XIV/181/2004 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieście Środa Wielkopolska

 
1281

nr XIV/182/2004 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieście Środa Wielkopolska

 
1282

nr XIV/183/2004 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieście Środa Wielkopolska

 
1283

nr XIV/184/2004 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieście Środa Wielkopolska

 
1284

nr XIV/185/2004 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieście Środa Wielkopolska

 
1285

nr XIV/186/2004 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieście Środa Wielkopolska

 
1286

nr XIV/187/2004 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieście Środa Wielkopolska

 
1287

nr XIV/188/2004 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieście Środa Wielkopolska

 
1288

nr XIV/189/2004 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 18 marca 2004 roku w sprawie nadania nazwy nowej ulicy w mieście Środa Wielkopolska

 
1289

nr XVII/233/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 
1290

nr XVII/235/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie utworzenia na obszarze miasta Kalisza obwodów głosowania w szpitalach, zakładzie pomocy społecznej i zakładzie karnym dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 13 czerwca 2004 roku

 
1291

nr XVII/240/2004 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie miasta Kalisza miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
1292

nr XVII/157/2004 Rady Miejskiej Leszna z dnia 25 marca 2004 roku w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty administracyjnej

 
1293

nr XXIII/174/2004 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 marca 2004 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Gortatowo

 
1294

nr XXIII/175/2004 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 marca 2004 w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie wsi Janikowo

 
1295

nr XXIII/176/2004 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 marca 2004 w sprawie nadania nazwy osiedlu na terenie wsi Zalasewo

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 27.04.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 15:10