Dziennik nr 59 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 17 kwietnia 2008 r.

Nr 59

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1172

nr XIV/84/07 Rady Gminy Czarnków z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie zasad poboru oraz terminu płatności opłaty od posiadania psów

 
1173

nr XVIII/192/2007 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu Gminy Kórnik na 2008 rok

 
1174

nr XV/81/07 Rady Gminy Lądek z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na 2008 rok

 
1175

nr XII/62/07 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 29 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 r.

 
1176

nr XXIII/184/08 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 stycznia 2008 r. w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz innych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oborniki w roku 2008

 
1177

nr XIII/151/2008 Rady Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 14 lutego 2008 r. w sprawie nadania nazwy nowo powstałej ulicy w miejscowości Wtórek

 
1178

nr XIV/120/2008 Rady Miejskiej w Poniec z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa

 
1179

nr XI/106/08 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
1180

nr XI/107/08 Rady Miejskiej w Witkowie z dnia 15 lutego 2008 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy i Miasta Witkowo

 
1181

nr XIII/65/2008 Rady Gminy Doruchów z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych

 
1182

nr XIII/66/2008 Rady Gminy Doruchów z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zwolnienia od opłaty zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz dokonanie zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej

 
1183

nr XIII/67/2008 Rady Gminy Doruchów z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie zmiany administracyjnej sołectwa

 
1184

nr 92/08 Rady Gminy Opatówek z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 
1185

nr XIX/243/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie zmiany nazwy ulicy w mieście w Ostrowie Wielkopolskim

 
1186

nr XXIV/189/08 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Oborniki w latach 2008-2012

 
1187

nr XV/88/2008 Rady Gminy Perzów z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwienia odpadów komunalnych stałych, segregowanych, nie segregowanych wykonywane przez podmioty posiadające niezbędne zezwolenia

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
1188

nr XIV/100/2008 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 31 stycznia 2008 r. w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród finansowych osobom wyróżniającym się w dziedzinie sportu i kultury

 
1189

nr XV/101/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 26 lutego 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy-Ordynacja podatkowa przypadających Powiatowi Średzkiemu lub jego jednostkom organizacyjnym

 
1190

nr XIV/134/08 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w Powiecie Kościańskim

 
1191

nr XIV/135/08 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia na 2008 rok regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Kościański

 
1192

nr XIV/142/08 Rady Powiatu Kościańskiego z dnia 13 lutego 2008 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr XIII/124/07 rady Powiatu Kościańskiego z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkół publicznych prowadzonych na terenie Powiatu Kościańskiego przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego

 


SPRAWOZDANIE STAROSTY KOLSKIEGO

 
1193

sprawozdanie Starosty Kolskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego za 2007 rok

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 17.04.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 12:15