Dziennik nr 6 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 14 stycznia 2002 r .

Nr 6


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

219

nr XXXV/263/2001 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 23 października 2001 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne lub użytkowych na cele mieszkalne oraz ustalenia oprocentowania niespłaconej części opłaty

 

220

nr XXVIII/241/01 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla nieruchomości wykorzystywanych lub przeznaczonych na cele mieszkaniowe

 

221

nr 87/112/01 Zarządu Gminy Dobrzyca z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie zasad udzielania bonifikat od ceny nabycia lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy Dobrzyca, nabywanych w trybie bezprzetargowym, dotychczasowym najemcom tych lokali

 

222

nr XXVI/193/2001 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie pobierania opłat za ścieki i wodę od właścicieli i najemców nieruchomości położonych na terenie miasta i gminy Szamocin

 

223

nr XXVI/194/2001 Rady Miasta i Gminy Szamocin z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi w zakresie przyjmowania na gminne wysypisko śmieci odpadów komunalnych

 

224

nr LXI/564/2001 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 

225

nr LXI/563/2001 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie wysokości podatku od posiadania psów

 

226

nr LXI/516/2001 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie bonifikaty opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

 

227

nr LXI/565/2001 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty targowej

 

228

nr XXX/213/01 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie zmiany Statutu Gminy Borek Wlkp. oraz przyjęcia jego tekstu jednolitego

 

229

nr XXX/220/01 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży podawania i spożywania napojów alkoholowych i warunki sprzedaży tych napojów

 

230

nr XXVII/230/2001 Rady Gminy Gołuchów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Gołchowie

 

231

nr XXIV/191/2001 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta Raszków

 

232

nr XXV/252/2001 Rady Miasta i Gminy w Margoninie z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 

233

nr XXXIII/208/2001 Rady Gminy Perzów z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie zmiany granic sołectw Słupia p/Bralinem oraz Koza Wielka

 

234

nr XXXIII/181/2001 Rady Gminy Pępowo z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002

 

235

nr XXXIII/189/2001 Rady Gminy Pępowo z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy Pępowo

 

236

nr XXXIII/197/01 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody

 

237

nr XXXIII/196/01 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia opłaty za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków

 

238

nr XXI/159/2001 Rady Gminy Chocz z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania na terenie gminy Chocz miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

 

239

nr XXI/160/2001 Rady Gminy Chocz z dnia 29 listopada 2001 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002

 

240

nr XXXII/221/2001 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002

 

241

nr XXXII/222/2001 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia dla terenu gminy i miasta Zduny liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

 

242

nr XXXII/223/2001 Rady Miejskiej w Zdunach z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy i miasta Zduny i warunków sprzedaży tych napojów

 

243

nr 163/XXVIII/2001 Rady Gminy Godziesze Wielkie z dnia 30 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za znakowanie zwierząt wprowadzonych do obrotu

 

244

nr 235/01 Rady Gminy Opatówek z dnia 30 listopada 2001 roku w sprawie ustalenia opłaty za wodę i ścieki dla odbiorców w gminie Opatówek

 

245

nr XXXII/191/2001 Rady Gminy Piaski z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie cen za zbiórkę, wywóz oraz składowanie odpadów komunalnych stałych

 

246

nr XXXII/194/2001 Rady Gminy Piaski z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 

247

nr XXXII/195/2001 Rady Gminy Piaski z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Piaski

 

248

nr XXXIV/252/2001 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Żelazków

 

249

nr XXXIV/253/2001 Rady Gminy Żelazków z dnia 30 listopada 2001 r w sprawie ustalenia zasad polityki czynszowej

 

250

nr XXVI/135/2001 Rady Gminy Damasławek z dnia 4 grudnia 2001 roku w sprawie ustanowienia ograniczeń w użytkowaniu i obrocie artykułami pirotechnicznymi na terenie gminy Damasławek

 

251

nr XXIX/174/2001 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołaczkowo na rok 2002

 

252

nr XXIX/176/2001 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002

 

253

nr XXIII/123/2001 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie wysokości opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowiących własność gminy Rozdrażew

 

254

nr XLVI/271/2001 Rady Miejskiej w Trzemesznie z dnia 17 grudnia 2001 roku w sprawie programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2001 - 2006

 

255

nr LXIII/572/2001 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 

256

nr 670 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych

 

257

nr 692 Rady Miasta Konina z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie określenia stawki czynszu regulowanego dla zasobów mieszkaniowych Konińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego

 

258

nr XXIX/286/01 Rady Gminy Kościana z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Kościan na rok 2002

 

259

nr XXIX/290/01 Rady Gminy Kościana z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kościan

 

260

nr XXXI/194/2001 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok

 

261

nr XXXI/195/2001 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Bibliotece Publicznej Gminy Jaraczewo

 

262

nr XXXI/196/2001 Rady Gminy Jaraczewo z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Jaraczewie

 

263

nr XXXVIII/261/2001 Rady Miejskiej w Kole z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za wodę i wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacji miejskiej

 

264

nr XXXI/221/01 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 

265

nr XXXV/325/2001 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę i odprowadzanie ścieków

 


ANEKS

266

z dnia 1 czerwca 2001 r. do porozumienia międzygminnego pomiędzy gminą Święciechowa a gminą Włoszakowice w sprawie zmiany porozumienia międzygminnego zawartego w dniu 30 czerwca 1999 r. dotyczącego powierzenia przez gminę Święciechowa rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci z Krzycka

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 14.01.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.11.2012 - 15:22