Dziennik nr 65 2008

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

z dnia 21 kwietnia 2008r.

Nr 65

 

TREŚĆ
Poz.:


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1272

nr XVI/136/2007 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008

 
1273

nr XVI/97/2007 Rady Gminy Piaski z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie budżetu na rok 2008

 
1274

nr XVII/89/07 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czempiń na 2008 rok.

 
1275

nr XXII/231/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 22 lutego 2008 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Witaszyce gmina Jarocin , dla działek nr 723/14, nr 723/15, nr 723/16, nr 723/17, nr 723/18, nr 723/19, nr 723/20, nr 723/21, nr 723/22, nr 723/23, nr 723/24, nr 723/25, nr 723/ 26, nr 723/27, nr, 723/28, nr 723/29 i nr 723/34

 
1276

nr 93/XIV/08 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Brzeziny

 
1277

nr XII/72/2008 Rady Gminy Rychtal z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Rychtal w latach 2008-2012

 
1278

nr XII/89/2008 Rady Gminy w Baranowie z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych do właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Baranów

 
1279

nr XVII/115/2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 06 marca 2008 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Statutu Gminy Borek Wielkopolski

 
1280

nr XVII/118 /2008 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 6 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dla terenu miasta i gminy Borek Wlkp. liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania na terenie miasta i gminy Borek Wlkp. miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 
1281

nr XIX/126/2008 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Rydzyna

 
1282

nr XIX/127/2008 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie statutu Samorządu Mieszkańców Rydzyny.

 
1283

nr XIX/130/2008 Rady Miejskiej Rydzyny z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rydzyna w ramach zasady de minimis

 
1284

nr XVII/107/2008 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXI/204/2005 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 8 marca 2005 r. w sprawie Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzywiniu

 
1285

nr XVII/109/2008 Rady Miejskiej Krzywinia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie nadania nazwy osiedla w miejscowości Cichowo

 
1286

nr XXII/139/2008 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 13 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę nr XLVI/310/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 21 września 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kępno

 
1287

nr XIII/82/2008 Rady Miejskiej Grabowa nad Prosną z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego na rok 2008 wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz za warunki pracy , szczegółowe warunki obliczenia i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach , dla których organem prowadzącym jest Miasto i Gmina Grabów nad Prosną

 
1288

nr XVI/111/2008 Rady Gminy i Miasta Raszków z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy i Miasta Raszków miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
1289

nr XV/101/08 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 19 marca 2008 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sieroszewice

 


INFORMACJA PREZYDENTA MIASTA LESZNA

 
1290

informacja Prezydenta Miasta Leszna w sprawie założenia ewidencji budynków

 

 

Autor: Piotr Florek
Data utworzenia: 21.04.2008
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 06.09.2012 - 11:57