Dziennik nr 66 2006

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory dziennika urzędowego

  1. w wersji elektronicznej za lata 1924 do 1994 dostępne są do powszechnego wglądu na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej pod linkami:
  2. dzienniki urzędowe w wersji papierowej są dostępne do powszechnego wglądu w czytelni Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu, Pl. Wolności 19
    • od 1919 roku  do 1928 roku
    • od roku 1984 do roku 2011

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 8 maja 2006 r.

Nr 66

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1667

nr XXXIII/195/2005 Rady Gminy Piaski z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji składanych przez osoby fizyczne oraz wzorów deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

 
1668

nr XLVIII/260/06 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie zasad i trybu postępowania, udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków niestanowiących własności gminy Buk

 
1669

nr XLVIII/302/2006 Rady Miejskiej Międzychodu z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Międzychód

 
1670

nr XXX/175/2006 Rady Gminy Perzów z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie przyjęcia programu pomocowego w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Perzów

 
1671

nr 610 Rady Miasta Konina z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Konina

 
1672

nr 611 Rady Miasta Konina z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów lub opróżnianie zbiorników bezodpływowych

 
1673

nr 615 Rady Miasta Konina z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez miasto Konin

 
1674

nr 617 Rady Miasta Konina z dnia 1 marca 2006 r. w sprawie przyznania osobom zameldowanym i zamieszkałym na terenie miasta Konina jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

 
1675

nr XXXII/190/06 Rady Gminy Ceków Kolonia z dnia 3 marca 2006 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 
1676

nr LXXXIX/999/IV/2006 Rady Miasta Poznania z dnia 7 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zabudowy usługowej przy alei Polskiej w Poznaniu

 
1677

nr XXXV/342/2006 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XIX/211/2004 w sprawie opłat za przewozy środkami komunikacji miejskiej w mieście Chodzieży

 
1678

nr XXXV/363/2006 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/331/2005 Rady Miejskiej w Rakoniewicach z dnia 25 listopada 2005 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

 
1679

nr XXVI/170/2006 Rady Gminy w Połajewie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie nadania nazwy placu

 
1680

nr XXXI/171/06 Rady Gminy Lipka z dnia 17 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2006

 
1681

nr XXVII/171/2006 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 27 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/107/2004 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnówce

 
1682

nr XXVII/175/2006 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 27 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XXV/157/2005 Rady Gminy w Tarnówce z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody

 
1683

nr XXXIX/205/06 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 marca 2006 r. zmieniająca uchwałę nr XXXVIII/197/06 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 stycznia 2006 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Okonek"

 
1684

nr XLVI/221/2006 Rady Miasta Luboń z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości o porządku na terenie miasta Luboń

 
1685

nr XLVI/222/2006 Rady Miasta Luboń z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów z nieruchomości

 
1686

nr LVI/428/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Mosina

 
1687

nr LVI/429/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych

 
1688

nr LVI/432/06 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie założenia Gimnazjum nr 1 w Mosinie

 
1689

nr XXXIV/243/2006 Rady Miejskiej w Ostrorogu z dnia 30 marca 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Ostroróg

 
1690

nr XXXVII/240/2006 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 31 marca 2006r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Łobżenica

 


POROZUMIENIA

 
1691

zawarte w dniu 14 marca 2006 r. pomiędzy gminą Piła a powiatem pilskim o wspólnej realizacji działań w zakresie upowszechniania i edukacji plastycznej

 
1692

zawarte w dniu 10 kwietnia 2006 r. pomiędzy powiatem pilskim a gminą Łobżenica w sprawie udzielenia dotacji celowej

 

Autor: Tadeusz Dziuba
Data utworzenia: 08.05.2006
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 22.11.2012 - 11:28