Dziennik nr 7 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 15 stycznia 2002 r.

Nr 7


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

267

nr XXXII/265/2001 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew

 

268

nr XXXVI/478/2001 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie stawki procentowej stosowanej w przypadku sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych

 

269

nr XXX/175/2001 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 13 listopada 2001 r. w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy Sieroszewice na 2002 rok

 

270

nr XLV/383/01 Rady Gminy Dopiewo z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Zakrzewo działki o nr ew. 214/1, 214/2 o powierzchni około 4,4 ha

 

271

nr XXXIII/209/2001 Rady Gminy Perzów z dnia 26 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ustalenia limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz usytuowania miejsc sprzedaży

 

272

nr XXXVI/258/2001 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia na obszarze gminy Kępno liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa)

 

273

nr XXIII/122/2001 Rady Gminy Grodziec z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę stanowiących własność gminy

 

274

nr XXXI/314/01 Rady Miejskiej w Łobżenicy z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łobżenica

 

275

nr XXXIV/224/2001 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy Grodzisk Wlkp. na 2002 r

 

276

nr XL /201/2001 Rady Gminy Kolo z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawieranych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży oraz w miejscu sprzedaży

 

277

nr XL/299/2001 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie zatwierdzenia Miejsko - Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok

 

278

nr XL/300/2001 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie określenia dla miasta i gminy Wysoka liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

 

279

nr XXXVII/350/2001 Rady Gminy Kazimierz Biskupi z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie określenia zasad najmu pomieszczeń gospodarczych

 

280

nr XXVII/199/01 Rady Gminy w Mieleszynie z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia obowiązujących na terenie gminy Mieleszyn: wzoru formularza wykazu nieruchomości składanego przez osoby fizyczne podlegające obowiązkowi podatku od nieruchomości, oraz wzorów deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i leśny składanych przez podatników tych podatków będących osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie mającymi osobowości prawnej, jednostkami Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych

 

281

nr XXVII/203/01 Rady Gminy w Mieleszynie z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok

 

282

nr XXVII/209/01 Rady Gminy w Mieleszynie z dnia 18 grudnia 2001 roku o zmianie uchwały Nr XXVI/126/98 Rady Gminy w Mieleszynie z dnia 27 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność gminy Mieleszyn

 

283

nr XXVII/210/01 Rady Gminy w Mieleszynie z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mieleszyn na rok 2002

 

284

nr XXXV/286/2001 Rady Miejskiej w Plaszewie z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/265/2001 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 13 września 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Miasta i Gminy Pleszew

 

285

nr XXV/284/2001 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok

 

286

nr XXXVII/218/01 Rady Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXXVI/212/01 Rady Gminy i Miasta z dnia 27 listopada 2001 r. i ustalenia stawek podatku od środków transportowych na rok 2002

 

287

nr XXXI/37/2001 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002

 

288

nr XXXI/38/2001 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia limitu punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy i miasta Odolanów

 

289

nr XXXI/39/2001 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych i warunków sprzedaży tych napojów

 

290

nr XXXI/41/2001 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie opłat za wodę i wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacji dla odbiorców gminy i miasta Odolanów

 

291

nr XXXI/45/2001 Rady Gminy i Miasta w Odolanowie z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za połączenie nieruchomości do gminnej sieci wodociągowej

 

292

nr XLIV/409/01 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Trzcianki oraz opłat za oczyszczanie ścieków dowożonych do zlewni oczyszczalni ścieków w Trzciance i wsi Wrząca

 

293

nr XXX/89/01 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok

 

294

nr XXX/93/01 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie nadania Statutu Szkoły Podstawowej w Gleśnie

 

295

nr XXX/94/01 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2001 r. o zmianie uchwały Nr XLIV/12/98 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 lutego 1998 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność gminy Wyrzysk

 

296

nr XXX/95/01 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej

 

297

nr XXV/169/2001 Rady Gminy w Połajewie z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany do uchwały nr V/28/99 Rady Gminy w Połajewie z dnia 2 czerwca 1999 r. dot. wysokości opłat za wystawienie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt

 

298

nr XXVIII/186/01 Rady Gminy Sośnie z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/183/01 Rady Gminy Sośnie z dnia 25 listopada 2001 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXI/154/01 Rady Gminy Sośnie z dnia 26 lutego 2001 r. w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za czynności urzędowe nie objęte przepisami o opłacie skarbowej

 

299

nr XXXIII/216/01 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2002 rok

 

300

nr XXXIII/217/01 Rady Gminy Kiszkowo z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu; z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem jak i w miejscu sprzedaży oraz określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych

 

301

nr XXIX/191/01 Rady Gminy Powidz z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Powidz

 

302

nr XXIX/195/01 Rady Gminy Powidz z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok

 

303

nr XXXIII/223/01 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy i Miasta w Rychwale

 

304

nr XXII/173/2000 Rady Gminy Słupca z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawieranych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży

 

305

nr XXII/174/2001 Rady Gminy Słupca z dnia 28 grudnia 2001 r. . w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002 rok

 

306

nr 226/01 Rady Gminy Władysławów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w roku podatkowym

 

307

nr XXII/206/01 Rady Gminy w Wilczynie z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Wilczyn na 2002 rok

 


INFORMACJE O DECYZJACH PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

308

nr WCC/320A/243/W/3/2001/BP oraz PCC/331A/243/W/3/2001 BP z dnia 5 grudnia 2001 r. - na wniosek "Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej" Sp. z o.o. z siedzibą w Gnieźnie - w sprawie zmiany przedmiotu i zakresu działalności kwestionariusza, określony w koncesjach na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła

 

309

nr PCC/437B/1971/W/3/2001/MJ z dnia 27 listopada 2001 r.-na wniosek przedsiębiorcy - Krotoszyńskie Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej "CERABUD" S.A. w Krotoszynie-w sprawie zmiany zapisu punktu nr 2.2.8 na stronie 5 koncesji na przesyłanie i dystrybucję ciepła

 

310

nr WCC/1019/3491/W/3/2001 ASA oraz PCC/1004/3491/W/3/2001/ASA z dnia 13 grudnia 2001 r.- na wniosek przedsiębiorcy KRI Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu-w sprawie udzielenia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na wytwarzaniu, przesyłaniu i dystrybucji ciepła na okres od 15 grudnia 2001 r. do 15 grudnia 2011 r

 

311

nr PCC/358A/1363/W/3/2001/BP z dnia 12 grudnia 2001 r. - na wniosek Zarządu "STOMIL" Sp. z o.o. z siedzibą w Środzie Wlkp.- w sprawie cofnięci decyzji z dnia 2 listopada 1998 r. na koncesję na przesyłanie i dystrybucję ciepła

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 15.01.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.11.2012 - 15:20