Dziennik nr 78 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 3 czerwca 2005 r.

Nr 78

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2237

nr XXIV/141/04 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 29 grudnia 2004 roku w sprawie ustalenia zwrotu przez świadczeniobiorcę wydatków za usługi opiekuńcze za jedną godzinę świadczonej usługi

 
2238

nr XX/122/2005 Rady Miejskiej w Osiecznej z dnia 22 marca 2005 roku w sprawie określenia regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
2239

nr XXIV/179/05 Rady Gminy Kościan z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
2240

nr XXVI/155/05 Rady Miejskiej w Miejskiej Górce z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Miejska Górka

 
2241

nr XVI/119/05 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w roku 2005 w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Żerków

 
2242

nr XVI/120/05 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Żerków

 
2243

nr XVI/121/05 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Raszewach

 
2244

nr XVI/122/05 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyjątkiem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczególnych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania

 
2245

nr XVI/123/05 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania dzieci w szkole

 
2246

nr XVI/125/05 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Żerków

 
2247

nr XVI/126/05 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Żerków

 
2248

nr XVI/127/05 Rady Miejskiej w Żerkowie z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków, trybu przyznawania i zwrotu zasiłku celowego na ekonomiczne usamodzielnienie

 
2249

nr XVI/128/05 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy w odniesieniu do zasiłków okresowych i celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu

 
2250

nr XVI/129/05 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę na terenie gminy Żerków

 
2251

nr XVI/130/05 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie zwolnienia w podatku od nieruchomości udzielanych przedsiębiorcom na terenie gminy Żerków

 
2252

nr XVI/133/05 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów z terenu gminy Żerków

 
2253

nr XXVI/126/2005 Rady Gminy Kotlin z dnia 31 marca 2005 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 


SPRAWOZDANIA

 
2254

informacja z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2004 rok

 
2255

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleszczewo za 2004 rok

 
2256

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kotlin za rok 2004

 
2257

zarządzenie nr 5/05 Burmistrza Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski z dnia 15 marca 2005 roku w sprawie wykonania budżetu za 2004 rok

 
2258

zarządzenie nr 8/05 Wójta Gminy Turek z dnia 30 marca 2005 roku w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2004 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 03.06.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 10:51