Dziennik nr 8 2002

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek


 
 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 16 stycznia 2002 r.

Nr 8


 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

312

nr XX/124/2001 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu

 

313

nr XX/129/2001 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie ustalenia ceny za dostarczoną wodę oraz zrzut ścieków

 

314

nr XX/131/2001 Rady Miejskiej Wielichowa z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/119/2001 Rady Miejskiej w Wielichowie z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wielichowo

 

315

nr 626 Rady Miasta Konina z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego m. Konina, w rejonie ulic: Objazdowa-Świętojańska-Brzozowa (obręb Wilków)

 

316

nr 627 Rady Miasta Konina z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina, części dotyczącej obszaru Pociejewo

 

317

nr 628 Rady Miasta Konina z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w części dotyczącej obszaru między rzeką Pową a ul. M. Dąbrowskiej

 

318

nr 629 Rady Miasta Konina z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w części dotyczącej obszaru Krykawka z Parkiem

 

319

nr 651 Rady Miasta Konina z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie zmiany w Statucie Miasta Konina

 

320

nr XXIV/137/01 Rady Gminy w Chodowie z dnia 29 listopada 2001 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Chodów miejsc sprzedaży napojów alkoholowych oraz warunków sprzedaży tych napojów

 

321

nr XLV/277/2001 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem jest związany ze stosunkiem pracy

 

322

nr XXIX/250/2001 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2002

 

323

nr XXXII/329/01 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002

 

324

nr XXIX/255/2001 Rady Miejskiej w Sierakowie z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 

325

nr XXXVIII/219/2001 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy i miasta Tuliszków na 2002 rok

 

326

nr XXXVIII/225/2001 Rady Miejskiej w Tuliszkowie z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za pobór wody z wodociągów komunalnych i opłat za odprowadzanie ścieków na terenie gminy i miasta Tuliszków

 

327

nr XXVII/145/2001 Rady Gminy Damasławek z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Damasławek

 

328

nr XXVII/146/2001 Rady Gminy Damasławek z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002 w gminie Damasławek

 

329

nr XLVI/283/2001 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002 oraz preliminarza wydatków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002

 

330

nr XXXIII/339/2001 Rady Miasta Gniezna z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia ceny za przewozy osób i przewóz bagażu środkami komunikacji miejskiej w Gnieźnie

 

331

nr XXXIX/262/2001 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Komorniki na 2002 r.

 

332

nr XXXIX/263/2001 Rady Gminy Komorniki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia limitu i usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży

 

333

nr XLI/411/01 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Kościanie

 

334

nr XLI/413/01 Rady Miejskiej Kościana z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 

335

nr XLI/295/2001 Rady Gminy Stare Miasto z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłat za ścieki komunalne dowożone i przesyłane do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Modle Królewskim oraz odsyłane do sieci kanalizacji Miasta Konina

 

336

nr XL/200/2001 Rady Gminy w Kole z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002

 

337

nr XL/198/2001 Rady Gminy w Kole z dnia 13 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za 1 m3 wody i wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacji wiejskiej

 

338

nr XXIII/176/01 Rady Gminy Skulsk z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Skulsku

 

339

nr XXXI/325/01 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 21 grudnia 2001 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobór wody ze stacji wodociągowych na terenie miasta i gminy Kleczew

 

340

nr 161/2001 Rady Gminy Rzgów z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2002

 

341

nr 162/2001 Rady Gminy Rzgów z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2002 rok

 

342

nr XXIII/155/2001 Rady Miejskiej w Przedczu z dnia 28 listopada 2001 roku w sprawie zmiany dotyczącej zasad sprzedaży lokali mieszkalnych

 

343

nr XXXI/171/2001 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 30 listopada 2001 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/131/2001 Rady Gminy w Grzegorzewie z dnia 20 lutego 2001 roku w sprawie zatwierdzenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w gminie Grzegorzew na 2001 rok

 

344

nr XXXVII/255/2001 Rady Miejskiej w Kole z dnia 23 listopada 2001 r. w sprawie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

 

345

nr XXVII/223/2001 Rady Miejskiej w Dobrej z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych

 

346

nr LI/424/01 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2002" oraz ustalenia szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży, a także w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

347

nr XXVII/244/2001 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2002

 

348

nr XXVII/251/2001 Rady Miejskiej Gminy Nekla z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia opłat za pobieraną wodę z urządzeń wodociągowych i odpadów stałych składowanych na wysypisku odpadów stanowiących własność gminy

 

349

nr XXXIII/182/01 Rady Miejskiej Pyzdry z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

350

nr XXIII/202/01 Rady Gminy w Wiczynie z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wilczyn na 2002 rok

 

351

nr XXXVIII/247/01 Rady Gminy Babiak z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

352

nr XL/283/2001 Rady Miejskiej w Sompolnie z dnia 16 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości na rok 2002

 

353

nr XXX/318/01 Rady Miejskiej w Kleczewie z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w roku podatkowym 2002

 

354

nr 233/01 Rady Gminy Władysławów z dnia 19 grudnia 2001 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 227/01 Rady Gminy Władysławów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2002 rok

 

355

nr XXIV/139/2001 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie budżetu gminy i miasta na 2002 rok

 

356

nr XXIV/137/2001 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia podatku od środków transportowych na 2002 rok

 


UCHWAŁY RAD POWIATU

357

nr XXVII/136/2001 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/123/2001 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 29 października 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie nowotomyskim

 

358

nr XXXVIII/233/01 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Gostyńskiego lub powiatowych osób prawnych

 

359

nr XXXIV/159/2001 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 18 października 2001 roku w sprawie określenia zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Wągrowieckiego

 

360

nr XXXIX/242/01 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w rejonie miejscowości Kosowo gmina Gostyń

 

361

nr XXVII/134/2001 Rady Powiatu Nowotomyskiego z dnia 21 grudnia 2001 r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych stanowiących własność Powiatu Nowotomyskiego i należących do niego osób prawnych

 

362

nr XXVI/143/2001 Rady Powiatu Międzychodzkiego z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie międzychodzkim

 

363

nr XXX/202/2001 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 grudnia 2001 w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu Chodzieskiego

 

364

nr XXX/204/2001 Rady Powiatu Chodzieskiego z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w Powiecie Chodzieskim

 

365

nr XLII/201/2001 Rady Powiatu w Jarocinie z dnia 28 grudnia 2001 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i publicznych szkół ponadgimnazjalnych specjalnych prowadzonych przez Powiat Jarociński

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 16.01.2002
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 07.11.2012 - 15:18