Dziennik nr 85 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 9 czerwca 2004 r.

Nr 85

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1747

nr XX/118/04 Rady Miasta Czarnków z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat targowych

 
1748

nr XIII/71/2004 Rady Gminy Połajewo z dnia 26 lutego 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok

 
1749

nr XVII/118/04 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 19 marca 2004 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/93/2003 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 29 grudnia 2003 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 
1750

nr XXI/127/04 Rady Miasta Czarnków z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
1751

nr XIV/109/2004 Rady Miasta i Gminy Wysoka z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Wysoka na rok 2004

 
1752

nr XV/163/2004 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 29 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2004 rok

 
1753

nr XIX/239/04 Rady Miasta Piły z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego innego niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, w stosunku do podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku

 
1754

nr XXIII/171/2004 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie obejmującym działkę położoną w Garbach, przy ul. Łozinowej i oznaczoną nr geod. 133 (pow. opracowania ca 0,6400 ha) - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 
1755

nr XXIII/172/2004 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie obejmującym część działek położonych w Sarbinowie przy ul. Długiej i oznaczonych nr geod. 80/1 (po podziale 80/2, 80/3) - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej częściowo z usługami rzemieślniczymi

 
1756

nr XXIII/173/2004 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Swarzędz w zakresie obejmującym działkę nr geod. 161 położoną przy ul. Rzepakowej w Zalasewie (powierzchnia opracowania 0,3347 ha) - tereny działalności gospodarczej

 
1757

nr XX/248/04 Rady Miasta Piły z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania na terenie Gminy Piła, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego

 
1758

nr 147/XVIII/04 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 33/IV/02 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia dla terenu miasta i gminy Wieleń liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu ( z wyjątkiem piwa), przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 
1759

nr XVII/256/2004 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zwolnienia z opłaty od zgłoszenia o dokonanie wpisu i zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej

 
1760

nr XIV/82/04 Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie utworzenia obwodów głosowania w Szpitalu Powiatowym i Areszcie Śledczym

 


POROZUMIENIE

 
1761

zawarte w dniu 16 stycznia 2004 r. pomiędzy Gminą Środa Wlkp. a Gminą Dominowo w sprawie powierzenia pełnienia funkcji organu doradczego w zakresie zagospodarowania przestrzennego

 


SPRAWOZDANIA

 
1762

z wykonania budżetu Gminy Lipka za rok 2003

 
1763

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wysoka za 2003 rok

 
1764

z wykonania budżetu Gminy Połajewo za 2003 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 09.06.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 13:02