Dziennik nr 88 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 17 czerwca 2005 r.

Nr 88

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2498

nr XIX/94/2005 Rady Gminy Obrzycko z dnia 25 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2005

 
2499

nr XXXVI/295/2005 Rady Gminy Dopiewo z dnia 29 marca 2005r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Dopiewo, rejon ul. Wyzwolenia, działki nr 637/2 i 637/3

 
2500

nr XVI/134/2005 Rady Miejskiej Żerkowa z dnia 30 marca 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Brzóstków

 
2501

nr XXXIV/210/2005 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany stopnia organizacji Szkoły Podstawowej w Sokolnikach Wielkich

 
2502

nr XXXIV/211/2005 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany stopnia organizacji Szkoły Podstawowej w Gaju Wielkim

 
2503

nr XXXIV/212/2005 Rady Gminy Kaźmierz z dnia 15 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
2504

nr XXV/352/2005 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie wyznaczenia inkasentów podatków lokalnych na terenie gminy Środa Wielkopolska

 
2505

nr XXV/355/2005 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 
2506

nr 459 Rady Miasta Konina z dnia 10 maja 2005r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej za wydawanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta

 


UCHWAŁY SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ

 
2507

nr SO-82/1-P/Ka/05 z dnia 11 marca 2005r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Szczytniki

 
2508

nr SO-11/7-A/P/Ln/2005 z dnia 14 marca 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Osieczna

 
2509

nr SO-11/14/P/Ln/2005 z dnia 14 marca 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Gminy Rydzyna

 
2510

nr SO-9/12/P /2005/Ln z dnia 14 marca 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prognozie kształtowania się długu publicznego Miasta i Gminy Krobia

 
2511

nr SO-0951/69p/14/Pi/2005 z dnia 15 marca w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w zarządzeniu Wójta Gminy Lubasz nr 8/2005 z dnia 1 marca 2005r. w sprawie prognozy długu Gminy Lubasz

 
2512

nr SO-0951/68p/12/Pi/2005 z dnia 15 marca w sprawie wyrażenia opinii o prognozie długu przedstawionej w zarządzeniu Burmistrza Łobżenicy nr 4/2005 z dnia 7 lutego 2005 w sprawie przyjęcia prognozy kwoty długu gminy Łobżenica na 2005 rok

 
2513

nr SO-0951/101/16/2005 z dnia 16 marca 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Chrzypsko Wielkie

 
2514

nr SO-0951/91/18/2005 z dnia 16 marca 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Obrzycko

 
2515

nr SO-0951/93/18/2005 z dnia 16 marca 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta Obrzycko

 
2516

nr SO-0951/93/17/2005 z dnia 16 marca 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Pniewy

 
2517

nr SO-93/3-P/Ka/05 z dnia 18 marca 2005r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy i Miasta Stawiszyn

 
2518

nr SO 81/3-D/Ka/04 z dnia 10 marca 2005r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Miasto Ostrów Wielkopolski deficytu budżetowego na rok 2005

 
2519

nr SO-0951/91/17/2005 z dnia 11 marca 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Pniewy

 
2520

nr SO-0951/94/17/2005 z dnia 11 marca 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Poznańskiego

 
2521

nr SO-11/8-A/D/Ln/2005 z dnia 14 marca 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Kościana

 
2522

nr SO-11/11/D/Ln/2005 z dnia 14 marca 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Osieczna

 
2523

nr SO-10/11-A/D /2005/Ln z dnia 14 marca 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego ( Powiat Nowotomyski )

 
2524

nr SO-9/8/D /2005/Ln z dnia 15 marca 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta i Gminy Krobia w 2005r.

 
2525

nr SO-11/14/D/Ln/2005 z dnia 15 marca 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Gminy Krzemieniewo

 
2526

nr SO-9/2-A/D /2005/Ln z dnia 15 marca 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Miasta i Gminy Miejska Górka

 
2527

nr So-0951/70d/14/Pi/2005 z dnia 15 marca 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale Rady Miejskiej w Wieleniu nr 226/XXIX/05 z dnia 3 marca 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy Wieleń na 2005 rok

 
2528

nr SO-0951/67d/12/Pi/2005 z dnia 15 marca 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w uchwale nr XVII/114/05 Rady Gminy Zakrzewo z dnia 24 lutego 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2005 rok

 
2529

nr SO-9/9/D/2005/Ln z dnia 15 marca 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Powiatu Rawickiego

 
2530

nr SO-0951/92/18/2005 z dnia 16 marca 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Obrzycko

 
2531

nr SO-0951/94/18/2005 z dnia 16 marca 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta Obrzycko

 
2532

nr SO-0951/95/18/2005 z dnia 17 marca 2005r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Dopiewo

 
2533

nr SO-0951/97/18/2005 z dnia 18 marca 2005r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Mieścisko

 
2534

nr SO-84/3-D/Ka/05 z dnia 18 marca 2005r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania przez Gminę i Miasto Stawiszyn deficytu budżetowego na rok 2005

 
2535

nr SO-0951/99/16/2005 z dnia 22 marca 2005r. w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Września

 
2536

nr SO-0951/100/15/2005 z dnia 22 marca 2005r. w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Sejmiku Województwa Wielkopolskiego

 


SPRAWOZDANIA

 
2537

informacja o wykonaniu planu dochodów i wydatków za 2004 rok gminy Orchowo

 
2538

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Środa Wielkopolska - opisowe i w formie zestawień tabelarycznych dochodów i wydatków wynikających z zamknięć rachunków

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2539

nr OPO-4210-19(6)/2005/154/III/JP z dnia 19 maja 2005r. zatwierdzająca taryfę dla ciepła ustaloną przez przedsiębiorstwo Dalkia Poznań S.A

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 17.06.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 10:28