Dziennik nr 94 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 27 czerwca 2005 r.

Nr 94

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2704

nr XXX/158/2005 Rady Gminy Brudzew z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

 
2705

nr 148/XXII/2005 Rady Gminy Brzeziny z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr 126/XIX/04 Rady Gminy Brzeziny z dnia 30 grudnia 2004r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Brzeziny dodatków do wynagrodzeń, nagród i dodatku mieszkaniowego

 
2706

nr XXVIII/143/2005 Rady Gminy Łęka Opatowska z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej przyznawane w formie dożywiania uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, w szkołach ponad gimnazjalnych oraz osobom go pozbawionym

 
2707

nr XXIV/218/2005 Rady Gminy Przygodzice z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przygodzice dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego w roku 2005

 
2708

nr XXXII/299/2005 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Września

 
2709

nr XXXII/300/2005 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na terenie gminy Września w ramach pomocy de minimis

 
2710

nr XXXI/140/2005 Rady Gminy w Mycielinie z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty od wpisu do ewidencji działalności gospodarczej osób bezrobotnych

 
2711

nr XXV/125/2005 Rady Gminy Szczytniki z dnia 29 kwietnia 2005r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

 
2712

nr XXII/131/2005 Rady Gminy Krzymów z dnia 5 maja 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Brzeźno gmina Krzymów

 
2713

nr XXII/132/2005 Rady Gminy Krzymów z dnia 5 maja 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Brzeźno gmina Krzymów

 
2714

nr XXII/133/2005 Rady Gminy Krzymów z dnia 5 maja 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Brzeźno gmina Krzymów

 
2715

nr XXII/134/2005 Rady Gminy Krzymów z dnia 5 maja 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Staro Paprockie Holendry gmina Krzymów

 
2716

nr XXII/135/2005 Rady Gminy Krzymów z dnia 5 maja 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Ignacew gmina Krzymów

 
2717

nr XXII/136/2005 Rady Gminy Krzymów z dnia 5 maja 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Kałek gmina Krzymów

 
2718

nr XXII/137/2005 Rady Gminy Krzymów z dnia 5 maja 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Adamowie gmina Krzymów

 


SPRAWOZDANIA

 
2719

sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy i Miasta Raszków za 2004 rok

 
2720

zarządzenie nr 3/05 Burmistrza Gminy i Miasta Rychwał z dnia 25 marca 2005r. w sprawie wykonania budżetu gminy Rychwał za 2004 rok

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 27.06.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 10:14