Dziennik nr 96 2005

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Kontroli, Prawny i Nadzoru
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 29 czerwca 2005 r.

Nr 96

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
2771

nr XXV/135/2005 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 marca 2005r. w sprawie budżetu gminy na 2005 rok

 
2772

nr XXI/187/2005 Rady Gminy w Łubowie z dnia 24 marca 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w Lednogórze, dz. nr ewid. 74/13

 
2773

nr XXVI/181/2005 Rady Gminy Gniezno z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków przeznaczonych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania

 
2774

nr XXXI/199/2005 Rady Miejskiej w Grodzisku Wlkp. z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy oraz zasad przyznawania i wysokości dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Grodzisk Wlkp. w 2005 roku

 
2775

nr XXXII/312/2005 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 27 kwietnia 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod budownictwo mieszkalno-usługowo-rzemieślnicze w Psarach Małych

 
2776

nr XXVII/143/2005 Rady Gminy Kramsk z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie Regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, mieszkaniowego oraz nagród Wójta Gminy i Dyrektora Szkoły nauczycielom zatrudnionym w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę Kramsk

 
2777

nr XXII/171/205 Rady Gminy Ryczywół z dnia 11 maja 2005r. w sprawie zmiany uchwały dot. regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 
2778

nr 283/XLII/2005 Rady Gminy Czerwonak z dnia 19 maja 2005r. w sprawie ustalenia cen biletów za przewozy osób i bagażu autobusami komunikacji gminnej w Czerwonaku oraz opłat dodatkowych

 
2779

nr XXXVIII/331/205 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 maja 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za przewozy środkami komunikacji publicznej gminy Suchy Las

 
2780

nr XXXVIII/332/2005 Rady Gminy Suchy Las z dnia 19 maja 2005r. w sprawie nadania nazwy ulicy w Suchym Lesie

 
2781

nr XXXII/206/2005 Rady Miejskiej w Grodzisku Wielkopolskim z dnia 25 maja 2005r. w sprawie nadania nazw ulicom w grodzisku Wielkopolskim

 
2782

nr XLI/461/2005 Rady Miejskiej w Kórniku z dnia 25 maja 2005r. w sprawie nadania nazw ulicom w Szczytnikach

 
2783

nr XXXIII/261/2005 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie wprowadzenia zwolnienia z opłaty od zgłoszenia o dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Krotoszyna

 
2784

nr XXXIII/263/2005 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zmiany uchwały nr X/82/2003 Rady Miejskiej w Krotoszynie z dnia 26 czerwca 2003r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 
2785

nr XXXII/216/2005 Rady Gminy Gołuchów z dnia 27 maja 2005r. w sprawie zmiany nazwy ulicy Pleszewskiej w miejscowości Gołuchów

 
2786

nr XXXI/139/2005 Rady Gminy Mycielin z dnia 28 kwietnia 2005r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej z tytułu dożywiania dzieci w szkołach publicznych na terenie gminy Mycielin

 


UCHWAŁA RADY POWIATU

 
2787

nr XXIX/160/2005 Rady Powiatu Konińskiego z dnia 31 maja 2005r. w sprawie wysokości opłat za usuniecie i parkowanie pojazdu na terytorium powiatu konińskiego

 


SPRAWOZDANIA

 
2788

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Ceków Kolonia za 2004 rok

 
2789

zarządzenie nr 64/2005 Wójta Gminy Kramsk z dnia 24 marca 2005r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2004 rok

 
2790

sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu Gminy Miejska Górka za 2004 rok

 
2791

wykonanie budżetu gminy Pępowo za 2004 rok

 


INFORMACJE PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
2792

informacja o decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/1095C/4397/W/OPO/2005/MP z dnia 8 czerwca 2005r. stwierdzająca wygaśnięcie decyzji z 30 października 2003r. nr WCC/1095/4397/W/OPO/2003/Aj udzielającej koncesji na wytwarzanie ciepła Spółdzielni Mieszkaniowo-Administracyjnej w Gałowie

 
2793

informacja o decyzjach Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr WCC/913C/2600/W/OPO/2005/Mp i nr PCC/357C/2600/W/2005/Mp z dnia 8 czerwca 2005r. stwierdzających wygaśnięcie decyzji z 4 października 2000r. nr WCC/913/2600/N/3/2000/MJ oraz decyzji z 29 października 1998r. nr PCC/357/2600/U/OT-5/98/MJ, którymi to decyzjami Zakładowi Wodociągów, Kanalizacji i Ciepłownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Krzyżu Wielkopolskim udzielone zostały koncesje na wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucję ciepła

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 29.06.2005
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 14.11.2012 - 10:08