Dziennik nr 97 2004

Wydawca: Wojewoda Wielkopolski

Redakcja: Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Nadzoru Prawnego
al. Niepodległości 16/18
61-716 Poznań
tel.: 61 854 16 34, 61 854 16 21, 61 854 16 22

***

W związku ze zmianą ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) informujemy, iż od dnia 1 stycznia 2012 r. Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego ukazuje się wyłącznie w formie elektronicznej.

***

Dzienniki Urzędowe Województwa Wielkopolskiego od numeru 149 2010 dostępne są na wyodrębnionej stronie: edziennik.poznan.uw.gov.pl

***

Archiwalne zbiory Dziennika Urzędowego wraz ze skorowidzami (w wersji papierowej) są dostępne do powszechnego wglądu w redakcji Dziennika Urzędowego Województwa  Wielkopolskiego w godz. od 9.00-14.00. Wielkopolski Urząd Wojewódzki, gmach „C”  pok. 109, 110.

***

Dzienniki od nr 128/2009 są podpisane elektronicznie, do ich odczytu służy aplikacja dostępna na stronie Sigillum.

***

Wyszukiwarka dzienników 2001-2010 >>>

 

orzełek

 

DZIENNIK  URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 

Poznań, dnia 25 czerwca 2004 r.

Nr 97

 

TREŚĆ
Poz.:

 


UCHWAŁY RAD GMIN

 
1944

nr XX/143/04 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 marca 2004 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzcianka na 2004 r.

 
1945

nr XLII/454/IV/2004 Rady Miasta Poznania z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdów

 
1946

nr XIV/108/2004 Rady Gminy Kołaczkowo z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia trybu postępowania o udzielenie dotacji na inne zadania publiczne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania

 
1947

nr XVI/116/2004 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa ) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży

 
1948

nr XIV/110/04 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr X/84/03 Rady Miejskiej w Zbąszyniu z dnia 26 listopada 2003 r. dotyczącej opłaty administracyjnej

 


UCHWAŁY RAD POWIATÓW

 
1949

nr XVI/71/04 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego na drogach powiatowych powiatu szamotulskiego

 
1950

nr XVI/72/04 Rady Powiatu Szamotulskiego z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi oraz barw Powiatu Szamotulskiego

 


UCHWAŁA SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

 
1951

nr XXI/299/04 z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/244/04 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 stycznia 2004 r. w sprawie : budżetu Województwa Wielkopolskiego na rok 2004

 


DECYZJA PREZESA URZĘDU REGULACJI ENERGETYKI

 
1952

nr OPO-4210-10(5)/2004/3706/II/ED z dnia 24 maja 2004 r. zmieniająca decyzję nr OPO-820/3706-C/2/2003/II/ED z dnia 10 grudnia 2003 r. zatwierdzającą taryfę dla ciepła ustaloną przez Sydkraft Term sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

 


SPRAWOZDANIA

 
1953

sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za 2003 rok

 
1954

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Brodnica za 2003 r.

 
1955

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Okonek za 2003 r.

 
1956

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Osiek Mały za 2003 r.

 
1957

sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Zbąszyń za rok 2003

 

Autor: Andrzej Nowakowski
Data utworzenia: 25.06.2004
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 12.11.2012 - 12:26