Wsparcie działań zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie HIV/AIDS skierowanych do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich

Na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 poz. 450, 650, 723 i 1365) i § 5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS (Dz. U. 2011, Nr 44, poz. 227), w związku z Uchwałą Nr 156/2016 Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2016 r., w sprawie Harmonogramu realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017 – 2021, Wojewoda Wielkopolski ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych określonych w art. 3 ust 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację programu pn.:

Wsparcie działań zmierzających do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie HIV/AIDS skierowanych do osób zakażonych HIV, chorych na AIDS, ich rodzin i bliskich

Celem programu jest organizacja indywidualnych konsultacji psychologicznych dla osób żyjących z HIV, chorych na AIDS oraz ich bliskich.

I. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2018 roku

Maksymalna kwota środków w budżecie Wojewody Wielkopolskiego przeznaczona na wykonanie zadania wynosi 17 000 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych 0/100).

II. Zasady przyznawania dotacji

 1. Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są podmioty, których działalność statutowa obejmuje zadania w zakresie ochrony i promocji zdrowia.
 2. Postępowanie w sprawie przyznania dotacji odbywać się będzie w trybie otwartego konkursu ofert przy uwzględnieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Złożenie oferty na realizację zadania nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa od kwoty wnioskowanej w złożonej ofercie konkursowej.
 4. Oferta powinna być złożona zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. 2016, poz. 1300), wraz z załącznikami:
  1. harmonogramem realizacji zadania publicznego,
  2. kalkulacją przewidywanych kosztów,
  3. sprawozdaniem merytorycznym i finansowym za ostatni rok,
  4. aktualnym odpisem z rejestru lub odpowiednio wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów (nie starszych niż 3 miesiące) potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.
 5. W przypadku złożenia ofert wspólnych należy dołączyć umowę partnerską.
 6. Ewentualne pełnomocnictwa niezbędne do reprezentowania podmiotu, należy złożyć wraz z dokumentami potwierdzającymi uiszczenie opłaty skarbowej, w przypadku podlegania.

Wszystkie wymagane załączniki muszą być oryginałami lub kopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem.

III. Termin i warunki realizacji zadania

 1. Realizacja zadania przewidziana jest do dnia 31 grudnia 2018 roku.
 2. Warunki realizacji zadania oraz sposób rozliczenia przyznanej dotacji określać będzie umowa zawarta między Wojewodą Wielkopolskim a wybranym oferentem. Ramowy wzór umowy określają przepisy wyżej cytowanego rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r.
 3. W przypadku przyznania dotacji w kwocie niższej od wnioskowanej zleceniobiorca/ oferent aktualizuje ofertę uwzględniając zmiany w harmonogramie i kosztorysie właściwe do przyznanej dotacji.

IV. Termin i miejsce składania ofert

 1. Oferty można składać w Kancelarii Głównej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań, budynek B, pokój 025, w terminie od dnia 19.07.2018 r. do dnia 10.08.2018 r.
 2. Oferty należy składać w zaadresowanych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert 2018 – profilaktyka HIV/AIDS Wydział Zdrowia, nie otwierać.”
 3.  W przypadku nadesłania oferty pocztą, o dotrzymaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.
 4. Oferta niezłożona we wskazanym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.
 5. Oferty konkursowe sporządzone nieczytelnie oraz niekompletnie zostaną odrzucone.
 6. Oferty złożone do konkursu nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po upływie terminu ich składania.
 7. W przypadku oczywistych omyłek pisarskich nie mających wpływu na treść oferty, oferenci będą wzywani do złożenia sprostowania.

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

 1. Wojewoda Wielkopolski Zarządzeniem powołuje Komisję konkursową do opiniowania złożonych ofert
 2. Przy wyborze ofert uwzględnione będą kryteria określone w art.15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie: 
  1. możliwość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3,
  2. przedstawienie kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,
  3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3 ust. 3 Ustawy, będą realizować zadanie publiczne,
  4. uwzględnienie analizy i realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
 3. Po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty (ofert) Komisja przedstawia Wojewodzie Wielkopolskiemu do akceptacji protokół z oceny postępowania konkursowego.
 4. Decyzję o wyborze oferty (ofert) podejmuje Wojewoda Wielkopolski.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu i jego wyniki zostaną opublikowane na stronach internetowych Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.
 6. W przypadku braku złożonych ofert oraz gdy żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu, konkurs zostaje unieważniony.

Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do publicznej wiadomości do dnia17 września 2018 r.

VI. Informacje o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 7 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Wojewoda Wielkopolski informuje, iż w bieżącym roku nie realizowano zadań, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu.
 2. W 2017 roku zrealizowano ww. zadanie na kwotę 16 300 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzysta złotych 0/100).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 854 1996

Autor: Zbigniew Hoffmann
Data utworzenia: 20.07.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 20.07.2018 - 13:03
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 17.09.2018 - 16:39