MALUCH – edycja 2014

Na podstawie § 4 ust 3 Porozumień z Gminami oraz na podstawie § 4 ust 3 Umów z Podmiotami niegminnymi, zamieszcza się w plikach wzory formularzy sprawozdań z dochowania minimalnego okresu funkcjonowania miejsc w instytucjach w 2015 r., w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2014”, dla modułów 1, 2 i 3.

 Sprawozdanie z dochowania minimalnego okresu funkcjonowania miejsc - moduł 1
 Sprawozdanie z dochowania minimalnego okresu funkcjonowania miejsc - moduł 2
 Sprawozdanie z dochowania minimalnego okresu funkcjonowania miejsc w instytucji - moduł 3

Na ostatnich stronach wszystkich formularzy zostały zawarte objaśnienia i przypisy ułatwiające ich wypełnienie.

Sprawozdania należy składać tylko i wyłącznie na wskazanych formularzach:

  • osobiście, w Kancelarii Główniej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań (parter, budynek B);
  • pocztą tradycyjną – nadesłać listem poleconym w przewidzianym w Porozumieniu/Umowie w sprawie realizacji zadania terminie, na wyżej wskazany adres Organu Zlecającego zadanie.

Termin składania sprawozdań upływa z dniem 30 stycznia 2016 r.

Informacji udziela Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia tel. 61 854 12 08.

***

Na podstawie § 3 ust 1 Porozumień z Gminami oraz na podstawie § 3 ust 1 Umów z Podmiotami niegminnymi, zamieszcza się wzory formularzy sprawozdań z realizowanych w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH – edycja 2014” zadań, dla modułów 1, 2 i 3, w następująco nazwanych plikach:

Na ostatnich stronach wszystkich formularzy zostały zawarte objaśnienia i przypisy ułatwiające ich wypełnienie.

Sprawozdania należy składać wyłącznie na podanych formularzach:

  • osobiście, w Kancelarii Główniej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań (parter, budynek B);
  • pocztą tradycyjną – nadesłać listem poleconym w przewidzianym w Porozumieniu/Umowie w sprawie realizacji zadania terminie, na wyżej wskazany adres Organu Zlecającego zadanie.

UWAGI:

  • Gminy, które kontynuowały zadanie dwuletnie z 2013 r. oraz zakończyły je w 2014 r. w części inwestycyjnej w ramach ww. Programu, składają „Sprawozdanie z realizacji zadania – moduł 1 – MALUCH – edycja 2014” tylko w części dotyczącej funkcjonowania uruchomionych w tym roku miejsc;
  • Podmioty niegminne, które podpisały 1 Umowę obejmującą zadania realizowane w kilku, osobnych instytucjach, składają 1 sprawozdanie, w którym zostaną zawarte informacje odnośnie każdej instytucji, zgodnie z załączonymi do oferty kosztorysami.

Informacji udziela Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia tel. 61 854 12 08.

Autor: Katarzyna Grafka
Data utworzenia: 06.03.2014
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 06.03.2014 - 10:33
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.08.2020 - 10:48