Mniejszości narodowe i etniczne

 

Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego do spraw mniejszości narodowych i etnicznych

Data powołania: 28.09.2021
Wydział obsługujący: Wydział Polityki Społecznej

Na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823), 28 września 2021 r. Wojewoda Wielkopolski powołał Małgorzatę Musiał na stanowisko pełnomocnika do spraw mniejszości narodowych i etnicznych.

Do zakresu zadań realizowanych przez Pełnomocnika należy w szczególności:

 1. współpraca z organami administracji rządowej, w tym z Komisją Wspólną Rządu i Mniejszości, oraz samorządowej i organizacjami pozarządowymi w zakresie:
  • zachowania i rozwoju tożsamości kulturowej oraz integracji społecznej mniejszości narodowych i etnicznych,
  • przestrzegania praw mniejszości narodowych i etnicznych, w tym posługiwania się językiem regionalnym oraz rozwiązywania problemów mniejszości,
  • przeciwdziałania zjawiskom naruszania praw osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych, w tym przeciwdziałanie dyskryminacji;
 2. koordynowanie działań organów administracji rządowej w województwie wielkopolskim na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz prowadzenie spraw dotyczących realizacji Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 oraz innych programów rządowych.

Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030

Program integracji  społecznej i obywatelskiej Romów na lata 2021-2030

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków na 2023 r. w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030. Dotacje celowe będą przekazywane za pośrednictwem wojewodów właściwych ze względu na obszar realizacji zadania, bezpośrednio przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umów lub porozumień.

Zadania w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030 będą finansowane lub dofinansowane z:

 • rezerwy celowej budżetu państwa, zapisanej w części 83, poz. 14 pn.: Środki na zadania w obszarze integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce,
 • części 30 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw oświaty i wychowania– zadania z dziedziny Edukacja,
 • części 43 budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wyznań religijnych oraz mniejszości narodowych i etnicznych– zadania systemowe.

Wnioskodawcy składają w dwóch egzemplarzach wnioski na realizację zadań do właściwych wojewodów, zgodne z załączonym wzorem na realizację zadań w terminie do 15 listopada 2022 r.

Zasady składania wniosków, wzór wniosku na realizację zadania oraz wzór kosztorysu zadania znajdują się na stronie MSWiA: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/informacja-o-nabo...

***

Informujemy, iż Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z dnia 21 stycznia 2022 r.  w sprawie wysokości dotacji na realizację w 2022 r. Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 – 2030, przyznał środki na finansowanie/dofinansowanie zadań z terenu województwa wielkopolskiego.

Wykaz dotacji celowych na realizację w 2022 r. zadań Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021 - 2030: https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/wykaz-dotacji-cel...

***

Rada Ministrów uchwałą nr 190/2020 z 21 grudnia 2020 r.  zatwierdziła Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów na lata 2021-2030.

Nowo przyjęty Program wspierać będzie miedzy innymi działania związane z kontynuacją edukacji młodzieży romskiej w tym zwłaszcza edukacji zawodowej, zatrudnienie asystentów edukacji romskiej, tworzenie świetlic integracyjnych oraz poprawę warunków mieszkaniowych. Nowością w Programie są innowacyjne projekty integracyjne. Nabór wniosków do Programu  na rok 2021 zostanie ogłoszony w II połowie stycznia.

https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/rada-ministrow-uc...

Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych w Wielkopolsce

Stowarzyszenie Miasteczko Poznań
Prezes: Zbigniew Pakuła
P.O.Box 6, 60-990 Poznań 43
e-mail: miasteczkopoznan@gmail.com
http://www.miasteczkopoznan.pl

Fundacja Synagoga Nowa – Centrum Dialogu w Poznaniu
Przewodnicząca: Alicja Kobus
ul. Stawna 10
61-759 Poznań
http://poznan.jewish.org.pl/index.php/fundacja

Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Pile
Prezes: Edwin Kemnitz
ul. 11 Listopada 3a
64-920 Piła
skr. poczt. 63
Tel. 67 213 54 94
e-mail: ntsk.pila@gmail.com
http://ntskpia.otostrona.pl

Stowarzyszenie Społeczno-kulturalne „Polska – Ukraina”
Prezes: Witold Horowski
Grobla 27a/6
61-858 Poznań
tel. 61 622 74 01
e-mail: info@poznajsasiada.org
http://poznajsasiada.org/zespol

Stowarzyszenie Warto Razem
ul. Głogowska 100/1
60-263 Poznań
tel. 531 096 472
e-mail: biuro.wartorazem@gmail.com

Fundacja Bahtałe Roma
Prezes: Anna Markowska
Tel. 605 609 569
e-mail: bahtale_roma@wp.pl
https://www.bahtaleroma.pl/

Fundacja Ars Bonitas
Prezes: Gabriela Toboła
tel. 61 826 34 06
e-mail: arsbonitas@wp.pl
https://arsbonitas.pl/

Stowarzyszenie Społeczności Romskiej z Siedzibą w Swarzędzu
Prezes: Bagir Sadowski
Jasin, ul. Wiejska 16/6
tel. 604 229 815

Wielkopolskie Stowarzyszenie Romów
z siedzibą w Pleszewie
Prezes: Adam Szenkler
ul. Zygmunta III Wazy 3
63-300 Pleszew

Białoruskie Kulturalno-Naukowe Centrum w Poznaniu
Przewodniczący Vital Voranau
Tel.: 662 643 049
e-mail: belcentar@gmail.com

/31 października 2022 r./

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Autor: Małgorzata Musiał
Data utworzenia: 01.06.2020
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 01.06.2020 - 11:52
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 31.10.2022 - 10:57