Mniejszości narodowe i etniczne

Wydarzenia 2020

Pełnomocnik do spraw mniejszości narodowych i etnicznych

W dniu 12 lutego 2016 roku na podstawie art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 573), z dniem 12 lutego 2016 r. wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann ustanowił

Marię Krupecką
pełnomocnikiem do spraw mniejszości narodowych i etnicznych.


Kontakt:

tel.: 61 854 12 78
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu
al. Niepodległości 16/18, bud. B, pok. NP12

Pełnomocnik realizuje niżej wymienione zadania:

  1. koordynuje na obszarze województwa działania organów administracji rządowej, realizujących zadania na rzecz mniejszości;
  2. podejmuje działania na rzecz respektowania praw mniejszości i przeciwdziała naruszaniu tych praw i dyskryminacji osób należących do mniejszości;
  3. podejmuje działania na rzecz rozwiązywania problemów mniejszości;
  4. podejmuje działania na rzecz respektowania praw osób posługujących się językiem regionalnym;
  5. prowadzi sprawy dotyczące wniosków gmin o ustalenie dodatkowej nazwy miejscowości lub obiektu fizjograficznego w języku mniejszości narodowej lub etnicznej;
  6. prowadzi sprawy dotyczące zadań do ujęcia w ramach rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020;
  7. przygotowuje projekty umów z jednostkami nie zaliczonymi do sektora finansów publicznych w zakresie realizacji zadań przewidzianych w rządowym Programie integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020;
  8. współpracuje z Wydziałem Finansów i Budżetu w zakresie nadzoru nad wykorzystaniem środków z rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020 przez beneficjentów Programu;
  9. przygotowuje, we współpracy z innymi instytucjami, program działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych;
  10. udziela przedstawicielom gmin i powiatów oraz organizacjom pozarządowym pomocy w pozyskiwanie środków finansowych na sfinansowanie zadań z zakresu rządowego Programu integracji społeczności romskiej w Polsce na lata 2014-2020, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Pełnomocnik jest upoważniony do uczestnictwa w pracach Zespołu do Spraw Mniejszości Narodowych i jego podzespołów oraz do przygotowywania informacji dla tego Zespołu na temat przestrzegania praw mniejszości narodowych i etnicznych w województwie wielkopolskim.

Pełnomocnik reprezentuje Wojewodę Wielkopolskiego na uroczystościach i spotkaniach organizowanych przez mniejszości narodowe i etniczne oraz na uroczystościach i spotkaniach, których tematem są sprawy z zakresu mniejszości narodowych i etnicznych.

Pełnomocnik przedstawia Wojewodzie Wielkopolskiemu roczne sprawozdania ze swojej działalności, informując Wojewodę Wielkopolskiego o zaistniałych sytuacjach

Akty prawne:

Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce

Program integracji  społecznej i obywatelskiej Romów na lata 2021-2030

Rada Ministrów uchwałą nr 190/2020 z 21 grudnia 2020 r.  zatwierdziła Program integracji społecznej i obywatelskiej Romów na lata 2021-2030.

Nowo przyjęty Program wspierać będzie miedzy innymi działania związane z kontynuacją edukacji młodzieży romskiej w tym zwłaszcza edukacji zawodowej, zatrudnienie asystentów edukacji romskiej, tworzenie świetlic integracyjnych oraz poprawę warunków mieszkaniowych. Nowością w Programie są innowacyjne projekty integracyjne. Nabór wniosków do Programu  na rok 2021 zostanie ogłoszony w II połowie stycznia.

https://www.gov.pl/web/mniejszosci-narodowe-i-etniczne/rada-ministrow-uc...

Organizacje mniejszości narodowych i etnicznych w Wielkopolsce

Stowarzyszenie "Miasteczko Poznań" ("Sztetl Pojzn")
Prezes: Zbigniew Pakuła
tel. 602 139 397
POBox 6, 60-990 Poznań 43, Poland
e-mail: miasteczkopoznan@gmail.com
www.sztetlpoznan.pl

Stowarzyszenie Społeczności Romskiej z Siedzibą w Swarzędzu
Jasin, ul. Wiejska 16/6
tel. 604 229 815

Fundacja Bahtałe Roma
Prezes Fundacji Anna Markowska
Tel. 605 609 569
e-mail: fundacja@bahtale-roma.pl
www.bahtale-roma.pl

Wielkopolskie Stowarzyszenie Romów
z siedzibą w Pleszewie
Prezes Adam Szenkler
ul. Zygmunta III Wazy 3
63-300 Pleszew

Niemieckie Towarzystwo Społeczno-Kulturalne w Pile
ul. 11 Listopada 3a
64-920 Piła (biuro czynne we wtorki i czwartki w godz. 12.00 – 18.00)
Tel. (67) 213 54 94
e-mail: dskg.schneidemuehl@gmail.com
www.otostrona.pl/ntskpia

Białoruskie Kulturalno-Naukowe Centrum w Poznaniu
Przewodniczący Vital Voranau
Tel.: 662 643 049
e-mail: belcentar@gmail.com

Autor: Maria Krupecka
Data utworzenia: 01.06.2020
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 01.06.2020 - 11:52
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 08.01.2021 - 11:58