Pomoc dla poszkodowanych w klęskach żywiołowych

W przypadku wystąpienia na terenie województwa wielkopolskiego zdarzenia losowego noszącego znamiona klęski żywiołowej - informacja o możliwości złożenia przez Wójta/Burmistrza/ Prezydenta Miasta Wniosku o przyznanie rezerwy celowej na pomoc w formie zasiłków celowych - zostanie przekazana poszkodowanym Gminom za pomocą poczty elektronicznej.

Wzór wniosku do wypełnienia oraz możliwości wygenerowania wersji papierowej dostępny będzie w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS). Gminy będą na bieżąco informowane o sposobie składania ww. Wniosku.

Kontakt:
Wydział Polityki Społecznej, tel. 61 854 18 25
Kierownik Oddziału Budżetu i Analiz, tel. 61 854 19 24
Pracownik Oddziału Budżetu i Analiz, tel. 61 854 19 83

Zasady udzielania pomocy poszkodowanym

Zasady udzielania, ze środków rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych, pomocy finansowej w formie zasiłków celowych, o których mowa  w ustawie o pomocy społecznej, dla rodzin lub osób samotnie gospodarujących, poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęsk żywiołowych zatwierdzone przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zatwierdzone 20 kwietnia 2022 r.

Proszę zwrócić uwagę, że w pkt IV i V, ppkt 1 ww. Zasad zostały określone terminy na sporządzanie i przekazanie:

  • listy zasiłków na pomoc doraźną (do 2 dni roboczych od daty wpływu do właściwego organu jednostki samorządu terytorialnego kompletnych wniosków) oraz
  • listy uszkodzonych lub zniszczonych budynków wraz z opisem szkody i szacowaną kwotą zasiłku (do 45 dni od daty wystąpienia zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej).

 Zasady udzielania pomocy finansowej, ze środków budżetu państwa z części 85 Budżety wojewodów, dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ... zatwierdzone 20 kwietnia 2022 r. (3,46 MB)

 Załączniki do Zasad (...) zatwierdzonych 20 kwietnia 2022 r. (127 KB)

link do strony GUNB do pobrania dokument "Ocena uszkodzeń budynku spowodowanych działaniem zjawisk atmosferycznych" https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/attachment/tresc_komunikatu.pdf

link do strony MSWiA https://www.gov.pl/web/mswia/usuwanie-skutkow-klesk-zywiolowych

 Pliki archiwalne, aktualizacja 28.04.2022 r. (7,67 MB)

Interpretacje

 Interpretacja MSWiA z 1.09.2017 r.
 Interpretacja MSWiA z 4.09.2017 r.
 Interpretacja MSWiA z 7.09.2017 r.

Autor: Elżbieta Kaczmarek
Data utworzenia: 24.05.2019
Osoba publikująca: Karina Michalak
Data publikacji: 24.05.2019 - 13:44
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.04.2022 - 12:04