PRGiPID - EDYCJA 2017/2018

KOMUNIKAT

W związku z prowadzeniem przez jednostki samorządu terytorialnego przygotowań do aplikacji w roku 2017 o środki w ramach rezerwy celowej budżetu państwa na rok 2018 w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 Wojewoda Wielkopolski informuje.

Zgodnie z założeniami uchwały nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 oraz uchwały nr uchwały nr 159/2016 Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 Programem objęte są zadania publiczne wykonywane przez gminy i powiaty na drogach publicznych zaliczonych do kategorii dróg powiatowych lub dróg gminnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Wyjątek stanowią zadania mające na celu wybudowanie nowej drogi i zaliczenie jej, po wybudowaniu i oddaniu do użytkowaniu, do jednej z wymienionych kategorii.

Objęte Programem zadania w zakresie budowy, przebudowy lub remontu dróg lokalnych wykonywane muszą być zgodnie z zasadami określonymi w przepisach budowlanych i techniczno - budowlanych, w szczególności w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane oraz rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie.

Jednocześnie Program zakłada poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i parametrów technicznych oraz standardu lokalnej sieci drogowej przez tworzenie spójnej, zrównoważonej i przyjaznej użytkownikowi sieci drogowej w wymiarze lokalnym. W szczególności cel ten ma zostać osiągnięty poprzez dofinansowanie zadań na drogach zapewniających budowę spójnego systemu dróg powiatowych i gminnych w szczególności o jednorodnej infrastrukturze drogowej.

Wprowadzenie kryterium techniczno-budowlanego do Programu gwarantuje, że w ramach dopuszczonych prawnie rozwiązań projektowych, wybierane będę takie, które zapewniają podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych oraz dają gwarancję najbardziej efektywnego wydatkowania środków w ramach Programu.

Składany wniosek powinien zawierać informacje i niezbędne kopie wymaganych dokumentów, zgodnie ze wzorem ustalonym odrębnie przez ministra właściwego do spraw transportu. Minister przedstawi również instrukcję wypełniania wniosku.

Zadanie, którego zakres rzeczowy nie jest dostosowany do zapisów i wytycznych zawartych w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu, w szczególności w przedmiocie wskazanych przez Ministra jako konieczne
do spełnienia parametrów technicznych, nie spełnia wymogów formalnych i zostaje w ramach oceny formalnej odrzucony. Wnioskodawca nie zastosował się bowiem do zapisów i wytycznych zawartych w Instrukcji, co stanowić winno powód odrzucenia wniosku przez Komisję.

Nie każde zatem rozwiązanie techniczne, zgodne z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, może być przedmiotem wniosku aplikacyjnego w ramach Programu.

Autor: Sylwia Menes
Data utworzenia: 10.05.2017
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 10.05.2017 - 13:19