PRGiPID - wyniki naboru wniosków w województwie wielkopolskim - edycja 2015/2016

 Lista zmieniona nr 4 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2016 r.

Wojewoda Wielkopolski zatwierdził „Listę zmienioną nr 3 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania”  w ramach  „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2016.

 Lista zmieniona nr 3 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2016 r.

Wojewoda Wielkopolski zatwierdził „Listę zmienioną nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania”  w ramach  „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2016.

 Lista zmieniona nr 2 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2016 r.

Wojewoda Wielkopolski zatwierdził „Listę zmienioną nr 1 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania”  w ramach  „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2016.

Dotację otrzymają łącznie 44 wnioski – 15 zadań dotyczących dróg powiatowych oraz 29 obejmujących drogi gminne.

 Lista zmieniona nr 1 wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2016 r.

***

Wojewoda Wielkopolski zatwierdził „Listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania”  w ramach  „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” na rok 2016.
Dotację otrzyma łącznie 36 wniosków – 15 zadań dotyczących dróg powiatowych oraz 21 obejmujących drogi gminne. Na dofinansowanie zadań obejmujących drogi powiatowe i gminne, przewidziana została taka sama kwota dotacji: po 32 215 126,00.

 Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w 2016 r.

***

Zgodnie z zapisami Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 Minister Infrastruktury i Budownictwa zatwierdził ostateczną listę rankingową projektów złożonych w ramach naboru do dofinansowania w 2016 roku w województwie wielkopolskim.
Zatwierdzona ostateczna lista  obejmuje 90 zadań zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego, w tym 56 gminnych oraz 34 powiatowe.
Ostateczna lista rankingowa została rozszerzona o 26 zadań, które decyzją Wojewody Wielkopolskiego zostały z urzędu przywrócone do oceny merytorycznej.
Ostateczna lista rankingowa daje podstawę do zatwierdzenia listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach dostępnego dla województwa wielkopolskiego limitu środków. Lista wniosków zakwalifikowanych zostanie ogłoszona zgodnie z harmonogramem realizacji Programu do 31 stycznia br.

 Ostateczna lista rankingowa zaakceptowana

***

Informacja o zakończeniu oceny zadań złożonych w ramach programu wieloletniego pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Edycja 2015/2016

Zgodnie z harmonogramem realizacji programu wieloletniego pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, przyjętego uchwałą nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019, Komisja ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w 2015 roku.
Komisja przyjęła wstępną listę rankingową, która została zatwierdzona przez Wojewodę Wielkopolskiego.
Jednostce samorządu terytorialnego przysługuje prawo wniesienia zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej wniosków w terminie do 15 grudnia br. Wnioskodawca może wnieść zastrzeżenie do wstępnej listy wniosków jedynie w zakresie oceny merytorycznej wniosku dokonanej przez Komisję.
O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Komisja nie uwzględnia zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej wniesionego po terminie.
Zastrzeżenia należy składać w sekretariacie Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa (budynek C, II piętro, pokój 234) Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.

Autor: Sylwia Menes, Marta Bąk
Data utworzenia: 27.11.2015
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 04.11.2016 - 13:15