Wyniki naboru wniosków w województwie wielkopolskim - edycja 2017/2018

 Lista zmieniona nr 4 PRGiPID 2018, opublikowano 16 listopada 2018 r.

 Lista zmieniona nr 3 PRGiPID 2018, opublikowano 18 października 2018 r.

 Lista zmieniona nr 2 (korekta Listy zmienionej nr 1) PRGiPID 2018, opublikowano 30 sierpnia 2018 r.

 Lista zmieniona nr 1 PRGiPID 2018, opublikowano 10 lipca 2018 r.

 Lista wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania 2018 rok

/27 grudnia 2017 r./

***

Zgodnie z harmonogramem realizacji programu wieloletniego pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, Komisja ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w 2017 roku.
Komisja przyjęła Ostateczną listę rankingową wniosków, która zostaje przesłana do zatwierdzenia przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

 Ostateczna lista rankingowa wniosków PRGIPID na rok 2018

/14 grudnia 2017 r./

***

Zgodnie z harmonogramem realizacji programu wieloletniego pn.: Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019, przyjętego uchwałą nr 154/2015 Rady Ministrów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016 – 2019’, zmienionego uchwałą nr 120/2017 Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2017 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” Komisja ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach naboru przeprowadzonego w 2017 roku.

Komisja przyjęła wstępną listę rankingową, która została zatwierdzona przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Jednostce samorządu terytorialnego przysługuje prawo wniesienia zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej wniosków w terminie do 20 listopada br. Wnioskodawca może wnieść zastrzeżenie do wstępnej listy wniosków jedynie w zakresie oceny merytorycznej wniosku dokonanej przez Komisję.

O dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu. Komisja nie uwzględnia zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej wniesionego po terminie.

Zastrzeżenia należy składać w sekretariacie Wydziału Infrastruktury i Rolnictwa (budynek C,
II piętro, pokój 234) Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań.

 Wstępna lista rankingowa

***

Po zakończeniu oceny formalnej wniosków złożonych w ramach naboru do Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019 Komisja oceniająca wnioski przedstawiła do zatwierdzenia Wojewodzie Wielkopolskiemu listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej oraz listę wniosków odrzuconych formalnie.

Zgodnie z nowelizacją zapisów Programu wnioskodawcom przysługuje prawo wnoszenia zastrzeżeń do listy wniosków odrzuconych na etapie oceny formalnej w terminie do 3 listopada 2017 roku.

W przypadku wnoszenia zastrzeżeń, zgodnie z zasadami wskazanymi w Programie, o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Autor: Sylwia Menes, Beata Matelska
Data utworzenia: 27.10.2017
Osoba publikująca: Dawid Politowski
Data publikacji: 27.10.2017 - 12:50
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 28.11.2018 - 08:47