Mosty dla Regionów

Rządowy Program Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów

Źródło: portalkomunalny.pl; Fot. M. Jurgielewicz/UM Konin

Program wprowadzony został uchwałą Nr 93/2018 Rady Ministrów z dnia 9  lipca 2018 r. w  sprawie ustanowienia Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów zmienionej uchwałą nr  64/2020 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2020 r. zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Drogowej – Mosty dla Regionów i potrwa do 2028 roku.

Samorządy, które zdecydowały się na budowę mostów, otrzymają wsparcie z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Dofinansowanie wyniesie do 80 procent wartości przedsięwzięcia.

Samorząd będzie mógł przeznaczyć rządową dotację na przygotowanie dokumentacji projektowej, czyli na:

  • opracowanie dokumentów zgodnie z wymaganiami przepisów środowiskowych,
  • opracowanie projektu budowlanego, w tym niezbędnej dokumentacji technicznej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.

Realizacja Programu powierzona została ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego we współpracy z ministrem właściwym do spraw transportu oraz wojewodom.

Środki przekazywane będą jednostkom samorządu terytorialnego i ich związkom w formie dotacji celowej, na podstawie art. 20a ustawy z dnia 6  grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, na zasadach, o których mowa w Programie.

Natomiast koszty budowy przeprawy mostowej będą mogły zostać dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jednostka samorządu terytorialnego będzie mogła otrzymać ze środków Funduszu dofinansowanie zadania mostowego w  wysokości 80% kosztów realizacji tego zadania.

W programie znalazło się 21 priorytetowych, rekomendowanych przez rząd, inwestycji, które po analizach wytypowało Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, w tym 5 przepraw mostowych na terenie województwa wielkopolskiego:

  • 5 przepraw na Wiśle,
  • 5 na Warcie,
  • 2 na Bugu,
  • 4 na Odrze,
  • po 1 przeprawie na Narwi, Sanie, Noteci, Pilicy i rzece Elbląg.

Ostatecznie z terenu województwa wielkopolskiego dofinansowanie otrzymały 4 przeprawy mostowe.

Są to zadania realizowane przez:

Obowiązek informowania o finansowaniu lub dofinansowaniu realizowanego zadania z budżetu państwa lub państwowego funduszu celowego - MdR

Autor: Sylwia Menes
Data utworzenia: 03.08.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 03.08.2018 - 07:45
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 29.09.2021 - 12:51