Konkurs dla archiwistów

Treść archiwalna

Nagroda dla archiwistów

Wojewoda wielkopolski Zbigniew Hoffmann, na wniosek kapituły Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego, przyznał dwie nagrody główne: Piotrowi Rybczyńskiemu i dr. Józefowi Malinowskiemu. Obaj archiwiści otrzymali maksymalną liczbę głosów. Nagrodę za całokształt dorobku archiwalnego otrzyma Anna Domalanus.

Uroczystość wręczenia nagród będzie miała miejsce w najbliższy piątek (8 czerwca) w Sali Celichowskiego (Wielkopolski Urząd Wojewódzki, al. Niepodległości 16/18, Poznań) o godzinie 11:00.

O nagrodzonych

mgr Piotr Rybczyński ukończył studia na Wydziale Historycznym UAM w Poznaniu, kierunek historia ze specjalizacją archiwalną, uzyskując dyplom z wyróżnieniem. W 1984 r. uzyskał II nagrodę w konkursie na prace magisterskie z zakresu archiwistyki, ogłoszonym przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.
W 1982 r. rozpoczął pracę, a od 2000 r. jest kierownikiem Oddziału w Koninie Archiwum Państwowego w Poznaniu. Od 1985 r. był członkiem Delegatury, później Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich – Instytutu Pamięci Narodowej. Był członkiem Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Jest Prezesem Stowarzyszenia Przyjaciół Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie oraz Towarzystwa Przyjaciół Konina. W minionych latach publikował liczne artykuły prasowe, głównie na łamach prasy lokalnej, poświęcone historii regionu. Ponadto jest autorem szeregu opracowań popularnonaukowych, komunikatów, recenzji. Do tej pory był dwukrotnie nagradzany przez Prezydenta Miasta Konina  za działalność w zakresie animacji kultury w mieście oraz odznaką „Za zasługi dla Miasta Konina”.
Zajmował się również publikacją materiałów źródłowych, a nową formą działalności jest udział w przygotowywaniu i opracowaniu wydawnictw multimedialnych zawierających skany materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Państwowego w Poznaniu i Oddziału w Koninie.
Od lat angażuje się również społecznie w przedsięwzięcia służące kultywowaniu tradycji narodowych i patriotycznych. Na zaproszenie władz samorządowych, placówek oświatowych i kulturalnych oraz stowarzyszeń występuje z licznymi prelekcjami i wykładami.
W 2014 r. uchwałą Prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę wyróżniony został Złotym Medalem „Za zasługi dla Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę”.

dr Józef Malinowski odbył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, zakończone pracą magisterską dotyczącą działalności Oddziału Archiwum PAN w Poznaniu. W 2001 roku podjął pracę w Archiwum PAN Oddział w Poznaniu, a trzy lata później także w Bibliotece Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. W 2012 roku obronił rozprawę doktorską poświęconą prof. Stefanowi Dąbrowskiemu –  wybitnej postaci Uniwersytetu Poznańskiego, działaczowi politycznemu II Rzeczypospolitej i rektorowi UP. Praca ukazała się drukiem a autor w 2015 roku był nominowany za nią do Nagrody im. Józefa Łukaszewicza.
Zainteresowania badawcze dr. Józefa Malinowskiego koncentrują się wokół archiwistyki, regionalistyki, a także historii nauki polskiej w XX wieku. Ich efektem są liczne publikacje. Wspólnie z prof. Stanisławem Sierpowskim opracował dotychczas trzy tomy pt.: Doktorzy honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Jako archiwista szczególnie ceni spuścizny poznańskich przedstawicieli środowiska naukowego, gdzie odnajduje cenne materiały do wieloaspektowych badań nad dziejami nauki i kultury w Poznaniu i Wielkopolsce. Swoje archiwalne znaleziska dr Malinowski systematycznie opracowuje i popularyzuje w szeregu publikacji.

mgr Anna Domalanus ukończyła studia o kierunku historia, specjalność archiwistyka. Od 1986 r. pracuje w Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, od 2005 r. na stanowisku kierownika Archiwum. Posiada bogate osiągnięcia w dziedzinie archiwistyki, zarówno organizacyjne, jak i naukowe.
W ciągu ponad 30-letniej pracy uczestniczyła z zaangażowaniem w organizacji akcji ratowniczej po zalaniu Archiwum UAM, a także w licznych szkoleniach z zakresu postępowania w obliczu zagrożeń w archiwach. Jest m.in. członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Archiwalnego, członkiem międzynarodowego zespołu dla opracowania wytycznych do postępowania z dokumentacją studencką.
Jest organizatorką konferencji naukowych organizowanych przez uniwersytety i instytucje kultury oraz uczestnikiem krajowych i zagranicznych konferencji naukowych. W dorobku naukowym Anny Domalanus, opublikowanym w Polsce i za granicą znajdują się opracowania z zakresu dziejów archiwum UAM i jego znaczenia dla badań regionalnych, badania na temat społeczności studenckiej w okresie międzywojennym, kształtowania zasobu archiwów uczelnianych itp.
Anna Domalanus brała także aktywny udział w grancie „Akademicki Poznań”, kierowanym przez prof. Irenę Mamczak-Gadkowską, w ramach którego przygotowano do druku „Protokoły Posiedzeń Senatu Uniwersytetu Poznańskiego z lat 1919–1939”.

/6 czerwca 2018 r./

***

W dniu 6 listopada 2017 roku ustanowiono Nagrodę im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego, której organizatorem jest wojewoda wielkopolski we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Archiwum Państwowym Poznaniu i Archiwum Archidiecezjalnym w Poznaniu.

Nagroda będzie przyznawana w trzech kategoriach: nagroda główna, nagroda dla młodych archiwistów, nagroda za całokształt dorobku archiwalnego. 16 stycznia br. odbyło się posiedzenie Kapituły Nagród im. prof. Stanisława Nawrockiego dla archiwistów województwa wielkopolskiego.

Na podstawie złożonych wniosków o uhonorowanie archiwistów za wybitne osiągnięcia w pracy na terenie województwa wielkopolskiego, Kapituła nominowała do nagrody:

 • w kategorii nagroda główna:
  • Piotr Rybczyński (Archiwum Państwowe w Poznaniu, Oddział w Koninie),
  • dr Józef Malinowski (Archiwum PAN, Oddział w Poznaniu),
  • Mariusz Naworski (IPN Oddział w Poznaniu);
 •  w kategorii nagroda za całokształt dorobku archiwalnego:
  • Anna Domalanus (Archiwum UAM w Poznaniu),
  • Tadeusz Grabarz (Archiwum Państwowe w Poznaniu),
  • Barbara Ratajewska (Archiwum Państwowe w Lesznie).

Do konkursu nie zostały zgłoszone prace w kategorii nagród dla młodego archiwisty. Informacja o wyborze laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej WUW, a wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie urzędu 8 czerwca 2018 roku podczas uroczystości z okazji Międzynarodowego Dnia Archiwów. Wszystkie informacje o konkursie oraz wzory formularzy można znaleźć na stronie internetowej IPN.

Autor: Paulina Mitręga
Data utworzenia: 29.05.2018
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 29.05.2018 - 12:56
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 20.09.2018 - 09:37