Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2021 r.

Treść archiwalna

Wyniki

 Wyniki konkursu ofert, opublikowano 31.03.2021 r. (44,49 KB)


Wojewoda Wielkopolski, działając na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 350), art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) oraz rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2021 roku.

Rodzaj zadania

Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych województwa wielkopolskiego.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania

Na wsparcie realizacji zadania z zakresu ratownictwa wodnego w 2021 roku Wojewoda Wielkopolski planuje przeznaczyć środki, które są określone w planie wydatków na 2021 rok, w dziale 754 - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75415 – zadania ratownictwa górskiego i wodnego, w ramach dotacji celowej w wysokości 44 000 zł (czterdzieści cztery tysiące złotych).

Zasady przyznawania dotacji

 1. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, będących jednocześnie  podmiotami uprawnionymi do wykonywania ratownictwa wodnego, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych.
 2. Kwota zaplanowana w budżecie na dofinansowanie konkursowego zadania, w przypadku zgłoszenia ofert częściowych, może zostać podzielona pomiędzy organizacje, których oferty zostaną wybrane.
 3. Złożone oferty muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami wykonawczymi wydanymi na podstawie art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Do złożonej oferty trzeba dołączyć oświadczenie o nieposiadaniu przeterminowanych zobowiązań finansowych.
 5. Do złożonej oferty można dołączyć inne dokumenty, które według oferenta mogą mieć wpływ na ocenę merytoryczną składanej oferty.
 6. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji. Dotację na dofinansowanie realizacji zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym. Wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. Kwota będzie określana na podstawie dokonanej oceny merytorycznej oferty w oparciu o kryteria, o których mowa w ogłoszeniu.
 7. Wysokość dotacji do wybranej oferty określona będzie każdorazowo w odpowiedniej umowie.
 8. Zleceniobiorca, w terminie 7 dni od uzyskania potwierdzenia o wyborze oferty, a przed zawarciem umowy, zobowiązany jest do korekty kosztorysu zadania w przypadku przyznania dotacji w wysokości niższej niż wnioskowana. Niezłożenie korekty kosztorysu w odpowiednim czasie skutkowało będzie niepodpisaniem umowy.
 9. W związku z niepodpisaniem umowy z ww. przyczyn oferent nie może dochodzić żadnych roszczeń.
 10. Kwota przyznanej dotacji w ramach odpowiedniej umowy nie może być większa niż 80% całkowitych kosztów realizacji zleconego zadania, ostatecznie określonych w kosztorysie przez organizację.
 11. Kosztami kwalifikowanymi zadania w ramach odpowiedniej umowy będą w szczególności koszty:
  1. utrzymania gotowości i prowadzenia działań ratowniczych, w tym:
   • wynagrodzenia ratowników z wyłączeniem pochodnych ponoszonych przez pracodawcę,
   • koszty dyżurów ratowniczych,
   • zużycie materiałów i energii, opłaty za media (w tym śmieci, woda, ścieki) w budynkach stacji ratowniczych, w których prowadzone są dyżury na potrzeby realizacji zlecanego zadania oraz inne opłaty i podatki z tymi dyżurami związane,
   • koszty eksploatacji środków transportu ratowniczego, a w szczególności koszty napraw i remontów oraz jego ubezpieczenie,
   • koszty zakupu sprzętu i ekwipunku ratowniczego niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych;
  2. organizowania i prowadzenia szkoleń ratowników, w tym:
   • koszty szkoleń z zakresu ratownictwa wodnego, technik pływackich, kwalifikowanej pierwszej pomocy,
   • koszty materiałów niezbędnych do ich przeprowadzenia,
 12.  koszty zakupu sprzętu niezbędnego do ich przeprowadzenia.

Termin i warunki realizacji zadania:

 1. Realizacja zadania przewidziana jest w terminie od daty zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2021 r.
 2. Szczegółowe warunki realizacji zadania oraz sposób rozliczenia przyznanej dotacji regulować będzie umowa zawarta pomiędzy Wojewodą Wielkopolskim a wybranym zleceniobiorcą (oferentem). Ramowy wzór umowy określają  przepisy rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.
 3. Umowa może przewidywać modyfikacje określonych warunków poprzez zmniejszenie kwoty dotacji w trybie w tym ogłoszeniu opisanym lub modyfikacje (doprecyzowania) nieistotne dla zakresu lub kosztów realizacji zadania. Dopuszczalne są również zmiany istotne, o ile oferent wyrazi zgodę na nie i będą one w sposób niebudzący wątpliwości jednoznacznie korzystne dla realizacji zadań publicznych, w szczególności zwiększać będą ich zakres przy niezmienionych albo zmniejszonych kosztach. Niedopuszczalne są zmiany warunków realizacji poszczególnych zadań w stosunku do warunków określonych w ofercie, jeśli ich uwzględnienie w ofercie złożonej w trakcie postępowania konkursowego mogłoby spowodować wybór innej oferty.
  • efektywność zgłoszonych w ofercie wydatków do proponowanych działań oraz ich racjonalność i gospodarność,
  • wysokość udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania (minimum 20%),
  • wkład rzeczowy i osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,
  • wiarygodność podmiotu pod względem finansowym.
 1. Rozstrzygnięcie konkursu zostanie dokonane niezwłocznie, a jego wyniki opublikowane będą:
  • w Biuletynie Informacji Publicznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu,
  • w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
  • na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu;
 2. Konkurs unieważnia się w sytuacji, gdy nie złożono żadnej oferty lub żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.

Wykaz zadań publicznych zleconych tego samego rodzaju, realizowanych w latach poprzednich.

W roku 2020 zrealizowane zostały zadania publiczne tego samego rodzaju, na które została przekazana następująca kwota dotacji:

W roku 2020 zrealizowane zostały zadania publiczne tego samego rodzaju, na które została przekazana następująca kwota dotacji
Lp. Przedmiot umowy Zleceniobiorca Wartość umowy (zł)
1. Organizowanie i udzielanie pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarach wodnych województwa wielkopolskiego
 1. Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej Oddział w Poznaniu, ul. Dmowskiego 37, 62-222 Poznań
 2. Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Wielkopolskiegw Poznaniu, ul. Jana Spychalskiego 38, 61-543 Poznań

24.000

20.000

Postanowienia końcowe.

Wojewoda Wielkopolski zastrzega sobie prawo do odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyn.                                                                             

Autor: Michał Zieliński
Data utworzenia: 19.02.2021
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 19.02.2021 - 15:09
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 08.04.2021 - 09:23