Korpus Wsparcia Seniorów

Kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisała program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2023.

Program będzie realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

Celem ww. programu jest wsparcie finansowe gmin w zakresie zapewnienia usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb na terenie danej gminy, wpisujących się we wskazane w programie obszary oraz realizacja usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość” mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

Do realizacji programu może przystąpić każda gmina w Polsce w zakresie realizacji zadania własnego określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej tj. do 80% przewidywanych kosztów całkowitego zadania.

Realizacja programu, podobnie jak w ubiegłym roku, obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

  1.  Celem I modułu  jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie. W jego realizację należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, w zakresie codziennego świadczenia pomocy osobom potrzebującym wsparcia.
  2. Celem II modułu  jest poprawa bezpieczeństwa oraz możliwość samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększenie dostępu do tzw. „opieki na „odległość”. Środki w ramach II modułu mogą być przeznaczone na zakup obsługi systemu dla opasek zakupionych w ramach programu realizowanego w 2022 r. oraz zakup w 2023 r. usługi wsparcia w postaci opasek bezpieczeństwa wraz z systemem obsługi.

Mechanizm udzielania pomocy:

  1. Senior, decydując się na skorzystanie z pomocy przez wybór formy  wsparcia określonej w programie, zgłasza się przez ogólnopolska infolinię 22 505 11 11 lub bezpośrednio do ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych.
  2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc do właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania seniora, ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych.
  3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych ustala z seniorem zakres wsparcia oraz termin pierwszej wizyty w miejscu zamieszkania w celu zweryfikowania zgłoszonej potrzeby.
  4. Pracownik ośrodka pomocy społecznej/centrum usług społecznych, po odbytej wizycie określi szczegółowy zakres oraz terminy świadczenia usługi wsparcia.
Autor: Kamila Kaczmarczyk
Data utworzenia: 22.12.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 22.12.2022 - 11:19
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.12.2022 - 11:19