Korpus Wsparcia Seniorów

Uprzejmie informuję, że kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych, Pani Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej podpisała program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

Program będzie realizowany w terminie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Adresatami programu będą seniorzy w wieku 60 lat i więcej, mający problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

Do realizacji programu może przystąpić każda gmina w Polsce w zakresie realizacji zadania własnego określonego w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

Gminy, które przystąpią do realizacji programu uzyskają finansowe wsparcie na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej tj. do 80% przewidywanych kosztów całkowitego zadania.

Program zakłada realizację dwóch Modułów:

Moduł I, którego celem jest zapewnienie usług  opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich seniorom w wieku 60 lat i więcej.

Usługi sąsiedzkie świadczone w ramach Modułu I obejmą swoim zakresem pomoc w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczno-pielęgnacyjną, przez którą należy rozumieć formy wsparcia niewymagające specjalistycznej wiedzy i kompetencji, oraz, w miarę potrzeb i możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Moduł II, którego celem będzie poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych.
W ramach Modułu II gminy będą mogły uzyskać wsparcie finansowe na dofinansowanie zakupu, jak również kosztów użytkowania tzw. opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa oraz na dofinansowanie kosztów użytkowania opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa zakupionych w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów w latach 2022 – 2023.

Autor: Kamila Kaczmarczyk
Data utworzenia: 22.12.2022
Osoba publikująca: Barbara Pietrzyk
Data publikacji: 22.12.2022 - 11:19
Ostatnia aktualizacja: Dawid Politowski
Data aktualizacji: 08.01.2024 - 10:02