Konkurs Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Treść archiwalna

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”

Minister Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 23 ust.1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie realizacji projektów będących operacjonalizacją programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza jednostki samorządu terytorialnego, a także organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r poz. poz. 1118 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzące działalność mającą na celu umożliwienie osobom z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów będących operacjonalizacją programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. W konkursie mogą brać udział także niepubliczne podmioty pomocy społecznej działające w formach samopomocowych dla rodzin i osób z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231 poz. 1375 z późn. zm.).
W bieżącym roku na realizację konkursu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 3.000.000 zł.
W 2014 roku kwota dotacji przeznaczona na wsparcie projektów realizowanych w ramach ww. konkursu wynosiła 3.000.000 zł., a wsparcie finansowe uzyskało 56 podmiotów.
Zakłada się, iż w 2015 roku wsparcie uzyska około 60 projektów, które w wyniku postępowania konkursowego zostaną zakwalifikowane do dotacji.

I. OPIS RODZAJU ZADAŃ
Celem konkursu jest wspieranie realizacji projektów zmierzających do umożliwienia osobom z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osobom przewlekle psychicznie chorym i niepełnosprawnym intelektualnie, a także ich rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych pojawiających się zwłaszcza w związku z wykluczaniem społecznym omawianej grupy osób, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości, a także umożliwienie pełniejszej integracji społecznej wyżej wymienionej grupy osób ze środowiskiem społecznym, w którym powinni funkcjonować. W związku z tym, że pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej w ich wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka, a także w związku z potrzebą respektowania konstytucyjnej zasady pomocniczości państwa, która ma umacniać uprawnienia obywateli i ich wspólnot – Minister Pracy i Polityki Społecznej w ramach realizacji programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi” udziela dotacji na wsparcie realizacji projektów związanych z organizowaniem i funkcjonowaniem w ramach pomocy społecznej różnych ofert oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin.

Zgłoszone do Konkursu projekty powinny przyczynić się zwłaszcza do:

 1. Poprawy integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym.
 2. Inspirowania, projektowania oraz tworzenia i organizowania:
  1. partnerstw pomiędzy różnymi instytucjami i podmiotami działającymi w obszarze pomocy i integracji społecznej na rzecz inicjowania przedsięwzięć dla pokonywania przez osoby z zaburzeniami psychicznymi barier uniemożliwiających im uczestniczenie w życiu społeczno-gospodarczym, szczególnie w miejscu zamieszkania lub pobytu,
  2. działań zmierzających do poprawy jakości i efektywności usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi, przywracania ich do funkcjonowania w lokalnym środowisku zamieszkania, pobytu, a także zwiększenia ich integracji społecznej,
  3. lokalnych strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz programów, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka, ze szczególnym uwzględnianiem przypadków osób z zaburzeniami psychicznymi,
  4. lokalnych projektów i programów związanych z organizowaniem i funkcjonowaniem różnorodnych ofert oparcia społecznego dla osób przewlekle psychicznie chorych i niepełnosprawnych intelektualnie, wykorzystujących potencjał dialogu społecznego na rzecz włączania społecznego tych osób i wyposażenie ich w kompetencje umożliwiające im pełnienie różnorodnych ról społecznych i osiągania pozycji społecznych dostępnych członkom społeczności, w której żyją osoby z zaburzeniami psychicznymi.
 3. Promowania dobrych praktyk, wzorów i modeli:
  1. pomocy omawianej grupie osób, w tym usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi przez jednostki organizacyjne służb pomocy społecznej oraz zatrudnienia celem tworzenia sieci optymalnych ofert wsparcia,
  2. funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi w ich środowisku społecznym, a także w instytucjach zapewniających im wsparcie,
  3. integracji społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, głównie przez wyposażenie ich w kompetencje umożliwiające pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznej dostępnej osobom sprawnym, a także przez zmianę istniejących stereotypów dotyczących oceny przydatności społecznej tych osób,
  4. wspierania rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi przez efektywniejsze wykorzystanie transferów socjalnych.

II. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu m.in. przepisów art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r poz. 182 ze zm.) oraz odpowiednio z zastosowaniem trybu przeprowadzania otwartego konkursu ofert na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r poz. poz. 1118 z późn.zm.), a także z uwzględnieniem wymagań rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
 2. Projekt będzie mógł być dofinansowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w maksymalnej wysokości 100 tys. zł. i nie mniejszej niż 30 tys. zł., przy czym kwota dotacji nie będzie mogła być wyższa niż 80% całkowitej kwoty niezbędnej dla zrealizowania projektu. Minister Pracy i Polityki Społecznej zastrzega sobie możliwość zmniejszenia kwoty dotacji planowanej w projekcie.
 3. Wkład pracy wolontariuszy (wkład osobowy) liczony w wysokość 25 zł. za godzinę pracy, może być wliczony do wkładu własnego, przy czym nie może być on wyższy niż 50% wkładu własnego.
 4. W przypadku wykonywania pracy na rzecz projektu przez pracowników etatowych podmiotów realizujących projekt, do wkładu własnego nie wlicza się wynagrodzenia za tą pracę.

1. WYDATKI KWALIFIKOWALNE:
Środki finansowe stanowiące kwotę dofinansowania muszą być wykorzystane do dnia 31 grudnia 2015 r., i mogą zostać przeznaczone przez Oferenta na:

 1. zakup podstawowych materiałów, narzędzi lub sprzętu technicznego (w klasyfikacji księgowej nie może to być środek trwały), oraz zakup przedmiotów i środków niezbędnych do organizacji lokalnych działań na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi;
 2. kwota wydatków na wynagrodzenia pracowników realizujących projekt, bez względu na rodzaj i formę zatrudnienia, finansowana z dotacji nie może być wyższa niż 50% kwoty dotacji;
 3. pracownicy podmiotu realizującego zadanie nie mogą wykonywać, w godzinach pracy, prac na rzecz projektu, jeżeli za tą czynność otrzymują wynagrodzenia w ramach projektu.

2. WYDATKI NIEKWALIFIKOWALNE:

 1. spłata zaległych zobowiązań finansowych wynikających z bieżącej, statutowej działalności wykonawcy projektu;
 2. pokrywanie niektórych bieżących kosztów funkcjonowania projektodawcy, takich jak: czynsz, energia elektryczna, opłaty telefoniczne, z wyjątkiem tych nakładów, które ponoszone są w bezpośrednim związku z realizacją projektu;
 3. pokrywanie wydatków związanych z zakupem nieruchomości oraz realizacją robót budowlano-montażowych lub innych prac adaptacyjnych związanych z przyszłą działalnością projektodawcy;
 4. wydatki na zakup środków trwałych (wydatki powyżej 3,5 tys. złotych całkowitego kosztu zakupu produktu);
 5. wydatki poniesione przed dniem podpisania umowy.

III. ZASADY SKŁADANIA OFERT KONKURSOWYCH:

 1. Oferty konkursowe należy składać wyłącznie na formularzu oferty określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25), przy czym jeden podmiot może złożyć tylko jeden projekt.
 2. Oferty, o których mowa w ust.1, wraz z załącznikami wymienionymi w rozdz. IV (oprócz opinii wojewody), należy przesłać listem poleconym z dopiskiem na kopercie „Program Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi” do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 31 stycznia 2015 r. (obowiązuje data stempla pocztowego).
 3. Po złożeniu oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie.
 4. Złożenie oferty na wsparcie finansowe projektu nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub z przyznaniem dotacji we wnioskowanej wysokości.
 5. W ofercie, jako rodzaj zadania publicznego, należy umieścić określenie zawarte w przepisie art. 4 ust. 1 pkt. 2, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r poz. poz. 1118 z późn. zm.).
 6. Postępowanie konkursowe nie przewiduje składania ofert wspólnych.
 7. Oferty niekompletne lub wadliwe nie będą rozpatrywane.

IV. WYMAGANA DOKUMENTACJA:

 1. Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz oferty (podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta). Organizacje pozarządowe określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy przedstawiają w ofercie informacje, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie umożliwiające Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej dokonanie precyzyjnej oceny, czy i w jakim stopniu oferta uwzględnia wymogi zawarte w treści powyższego artykułu.
 2. Załączniki:
  1. opinia wojewody właściwego ze względu na miejsce realizowania projektu odnośnie celowości realizacji planowanego przedsięwzięcia- przesłane wraz z oceną wniosków do MPiPS przez Wydziały Polityki Społecznej (wnioskodawca nie składa opinii do Wydziału Polityki Społecznej składając projekt, opinię wydaje Wydział w trakcie oceny formalno-prawnej oraz merytorycznej Projektu);
  2. w przypadku podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 tej ustawy - opinia organu jednostki samorządu terytorialnego właściwej ze względu na miejsce realizowania projektu odnośnie celowości realizacji planowanego przedsięwzięcia;
  3. oświadczenie podmiotu, że nie otrzymał dotacji na zgłoszony projekt z innych źródeł, z wyłączeniem środków własnych.

V. TRYB I TERMIN WYBORU OFERT:

 1. Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs ofert w ramach Programu ,,Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi’’ na stronie internetowej Ministerstwa, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Ministerstwa.
 2. Wydziały Polityki Społecznej zamieszczają ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Programu ,,Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi’’ na stronach internetowych Urzędów Wojewódzkich.
 3. Uprawnione podmioty nadsyłają swoje oferty konkursowe (listem poleconym z dopiskiem na kopercie Program ,,Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi’’) do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 31 stycznia 2015 r. (liczy się data stempla pocztowego) lub składają ofertę w powyższym terminie osobiście.
 4. Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich przeprowadzą ocenę formalną oraz ocenę merytoryczną wszystkich ofert konkursowych.
 5. Wydziały Polityki Społecznej Urzędów Wojewódzkich przekazują 6 najwyżej ocenionych ofert z pełną dokumentacją, w tym opinią Wojewody oraz z kartami ocen do Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w terminie do 15 marca 2015 r. W przypadku przesłania większej liczby ofert, oferty z danego województwa nie będą rozpatrywane.
 6. Dokumentacja konkursowa zostanie zarejestrowana przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej i przygotowana do zaopiniowania przez Komisję Konkursową ds. opiniowania ofert złożonych w konkursie, powołaną przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, zwaną dalej „Komisją konkursową”.
 7. Komisja Konkursowa dokona ponownej oceny formalno-prawnej oraz ostatecznej oceny merytorycznej, rozpoczynając od ofert ocenionych przez Wydziały Polityki Społecznej na maksymalną liczbę punktów aż do wyczerpania kwoty programowej.
 8. Komisja Konkursowa przedłoży Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej listę rankingową do ostatecznej akceptacji.
 9. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r.
 10. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu, czyli od daty podpisania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dokumentu dotyczącego rozstrzygnięcia konkursu. Wyniki zostaną umieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

VI. KRYTERIA WYBORU OFERT:
Oferty, które znajdą się na liście rankingowej przekazanej Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej zostaną wskazane przez Komisję Konkursową w związku z otrzymaniem najwyższej oceny.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.

 1. Kryteria oceny formalnej (0-1pkt.):
  1. kompletna oferta konkursowa musi zostać złożona na właściwym formularzu, w terminie oraz w miejscu składania;
  2. Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane załączniki zawarte w części IV ogłoszenia;
  3. wszystkie załączniki związane z ofertą muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta;
  4. zachowanie w ofercie proporcji wykorzystania dotacji na poszczególne pozycje kosztorysowe zawarte w części II ogłoszenia.
 2. Kryteria merytoryczne:
  1. kryterium wyboru grupy uczestników – liczebność grupy i dysfunkcje społeczne uczestników (0-3 pkt.);
  2. kryterium propozycji działań wobec uczestników zmierzających do osiągnięcia celów określonych w części I. (0-3 pkt.);
  3. możliwość kontynuacji podjętych w Projekcie działań, potencjał oraz przewidywalne działania organizatorów w zakresie utrzymania efektów Projektu (0-3 pkt.);
  4. kryterium partnerów projektu – instytucje i podmioty współpracujące przy realizacji projektu (0-3 pkt.);
  5. innowacyjność realizowanych działań (0-3 pkt.);
  6. zgodność Projektu z celami zawartymi w Programie (0-3 pkt.);
  7. racjonalność/adekwatność proponowanych wydatków z punktu widzenia realizacji działań przewidzianych w Projekcie (0-3 pkt.);
  8. związek pomiędzy zaplanowanymi kwotami a charakterem działań i realizacją działań (0-3 pkt.).;
  9. kontynuacja projektu z roku poprzedniego – 2 pkt.

VII. TERMIN I WARUNKI DOFINANSOWANIA:

 1. Projekty mają być zrealizowane do dnia 31 grudnia 2015 r.
 2. W ramach przyznanej przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotacji rozliczane będą wydatki związane z realizacją projektu, ponoszone od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2015 r. Nie obowiązuje refundacja wydatków poniesionych przed dniem zawarciem umowy.
 3. W przypadku przyznania przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej dotacji Oferent zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia ukazania się wyników konkursu na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, dostarczyć wszystkie niezbędne dokumenty potrzebne do zawarcia umowy, tj.:
  1. oświadczenie o przyjęciu dotacji,
  2. uaktualniony harmonogram i kosztorys realizacji zadania, stanowiące załączniki do umowy (przed podpisaniem umowy winny one być zaktualizowane stosownie do przyznanej dotacji, prawidłowo wypełnione i zgodne ze specyfikacją zadań wymienionych we wniosku konkursowym).
 4. Oferent, który otrzyma dotację będzie zobowiązany zakończyć realizację projektu do 31 grudnia 2015 r. i złożyć sprawozdanie:
  1. finansowe w terminie do dnia 30 stycznia 2016 r. na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).) merytoryczne w terminie do dnia 30 stycznia 2016 r. na formularzu określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz. 25).
 5. Wybrana oferta nie może być finansowana z innych źródeł z wyłączeniem środków własnych.

Departament Pomocy i Integracji Społecznej uprzejmie informuje, że dodatkowych ogólnych informacji na temat realizowanego postępowania konkursowego udziela Pani Paulina Malujda tel. 22 66 11 143 i Pani Agnieszka Pikosz tel. 22 66 11 662.

Autor: Zofia Jurszo
Data utworzenia: 12.01.2015
Ostatnia aktualizacja: Barbara Pietrzyk
Data aktualizacji: 22.05.2015 - 08:04